Veiligheid

  1. Veiligheid
    Het zorgen voor een veilig dorp of veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Inwoners van Haarlemmermeer moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen. Forza! komt op voor slachtoffers, niet voor daders. Forza! vindt dat criminelen te laag worden gestraft. De pakkans van criminelen en overlastgevers moet worden vergroot. De gemeente moet schade altijd verhalen op de dader(s).

Cameratoezicht
De politie en het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) kunnen niet overal tegelijk zijn. Permanent of tijdelijk cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. Forza! pleit voor een samenwerking tussen
politie en private veiligheidsdiensten op het gebied van cameratoezicht in
de openbare ruimte.

Lokmiddelen
Forza! is een voorstander van effectieve lokmiddelen om criminaliteit te bestrijden. Elders in het land wordt hiermee veel succes geboekt.

DNA spray en andere preventiemaatregelen tegen overvallen
Forza! wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij de aanschaf van DNA spray en/of andere preventieve maatregelen tegen overvallen.

Meer “blauw” op straat
Een van de belangrijkste taken van de lokale overheid is handhaving van de rechtsorde. Een belangrijke voorwaarde daarbij is voldoende politiesterkte. Forza! vindt dat er nog steeds te weinig agenten zijn in Haarlemmermeer. De gemeente dient zich in te zetten voor meer agenten. Te weinig politie kan leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties. Ook moet de politie vaker zichtbaar zijn. Minder achter het bureau, meer actief op straat, in wijken en in kernen.

Versterking van het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (Team VTH)
Zelfs bij uitbreiding van de politiesterkte in onze gemeente blijven veel taken op het gebied van preventie en bestrijding van overlast liggen. Daarom is een forse uitbreiding van het gemeentelijk team Veiligheid, Toezicht en Handhaving volgens Forza! hard nodig.
Ook het takenpakket van Team VTH dient aangepast te worden. Van minder parkeercontroles naar meer preventieve surveillance, gericht op het voorkomen van overlast, inbraken en overvallen, ook ’s avonds en ’s nachts.

Woninginbraken
Haarlemmermeerders moeten zich veilig voelen in hun eigen huis. Forza! wil daarom met kracht het aantal woninginbraken bestrijden. Het opsporen en berechten van inbrekers moet dan ook prioriteit krijgen bij gemeente, politie en Openbaar Ministerie.

Overlast door jongeren
Momenteel is er in onze gemeente sprake van veel overlast door jongeren, met name allochtone jongeren uit Amsterdam en Haarlem. Forza! is voor een harde aanpak. Een lik-op-stuk beleid is nodig.
Dat vereist een forse inspanning van de politie, Team VTH en andere betrokkenen. Er moet gekeken worden welke maatregelen in preventieve zin genomen moeten worden om overlast te voorkomen. Alle fysieke schade die deze jongeren veroorzaken, zal volledig op hen (en/of hun ouders) verhaald worden. De boodschap moet duidelijk zijn: “Wie vernielt, betaalt!”
Verder is Forza! voor een blow- en drankverbod rondom alle scholen in Haarlemmermeer.

Preventie
In de preventieve sfeer zal gekeken moeten worden in welke mate de toezichthouders ouders kunnen betrekken bij het voorkomen van overlastgevend of crimineel gedrag, zodat ook ouders hun kinderen grenzen kunnen stellen. Zij zijn immers primair verantwoordelijk. Wanneer sprake is van pedagogische onmacht van ouders, wordt hulpverlening hiervoor ingeschakeld.

Burenoverlast en onveiligheid
Onveiligheid in eigen huis wordt soms veroorzaakt door buren. Forza! wil dat inwoners die ernstige overlast veroorzaken, sneller uit hun huis worden gezet. Woningcorporaties moeten hierin actiever optreden.
Mensen die vaak en zeer ernstig overlast veroorzaken, moeten afgezonderd worden gehuisvest op plaatsen waar zij anderen niet meer tot last kunnen zijn, bijvoorbeeld in containerwoningen.

Geweld tegen ambtenaren
Forza! wil dat altijd aangifte wordt gedaan tegen iedereen die zich gewelddadig gedraagt binnen gemeentelijke instellingen of tegen ambtenaren en cliënten van de gemeente. Ook worden zij (tijdelijk) uitgesloten van de dienstverlening door de desbetreffende instelling.

Brandweer
In het kader van professionalisering van de brandweer zal het korps zo veel mogelijk moeten bestaan uit beroepskrachten. Vrijwilligers kunnen blijven participeren en ingezet worden bij preventieve en informatieve projecten.

Sociale media
Forza! is van mening dat de inwoners ook zelf kunnen bijdragen aan een veiligere omgeving. Niet alleen door het actief melden van overlast of verloedering, maar ook door meer gebruik te maken van social media (veel wijkagenten zijn actief op Twitter) en Burgernet.

De ‘poldermarinier’
Forza! is een voorstander van de invoering van de ‘poldermarinier’. Deze draagt geen uniform en heeft geen opsporingsbevoegdheden. Hij straalt wel gezag uit, is daadkrachtig en bevordert de leefbaarheid en
veiligheid in dorpen en wijken. De ‘poldermarinier’ heeft daarvoor doorzettings-macht binnen de gemeentelijke organisatie. Hij praat met zowel de inwoners als de burgemeester en alles daar tussenin. De ‘poldermarinier’ is standvastig tot hij bereikt wat nodig is. Snelheid en doortastendheid zijn daarbij nodig, desnoods dwars door diensten, instellingen, procedures en culturen heen. Het belangrijkste doel is een dorp of wijk veiliger en meer leefbaar te maken. De ‘poldermarinier’ wijst inwoners en ondernemers op zaken rondom veiligheid en leefbaarheid, geeft tips, adviezen en verwijst door. De ‘poldermarinier’ weet een sfeer van urgentie op te roepen en handelt daar naar.

Streetwise
Forza! vindt dat de politie de ‘streetwise’ methode van de Amsterdamse politie moet overnemen. Deze
methode is gebaseerd op de ‘broken window’ theorie. Wanneer bij een leegstaand gebouw een ruitje kapot is, wordt dit direct gerepareerd. Gebeurt dit niet, sneuvelen snel meer ruiten en vervalt het gebouw snel tot een bouwval. Kortom: pak ook kleine ongewenste gedragingen of problemen aan om erger te voorkomen.

Taakstraffen
Forza! wil dat iedereen die een taakstraf heeft opgelegd gekregen, deze zichtbaar en bij voorkeur in de eigen wijk uitvoert. Forza! is van mening dat de gemeenschap daarmee kan zien dat taakstraffen daadwerkelijk uitgevoerd worden en dat hier een afschrikkende werking vanuit gaat. Voor bepaalde groepen jongeren is het stoer om een veroordeling te krijgen. Ze verdienen daardoor meer aanzien onder hun vrienden. Forza! wil dit tegengaan door de taakstraf in de eigen wijk uit te laten voeren. Dit brengt schaamte met zich mee en jongeren zien dan dat een taakstraf helemaal niet stoer is.