Ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit fysieke omgeving

Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving
Bestemmingsplannen
Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een ZZP’er van zijn garage geen kantoor mag maken omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet.

Westflank
Forza! is er voorstander van om in het gebied ten westen van Hoofddorp en Nieuw- Vennep op een vernieuwende manier wonen, water, groen en recreatie met elkaar te verbinden. Het project Westflank zal zo snel mogelijk nieuw leven moeten worden ingeblazen.

Kantoorgebouwen
Langdurig leegstaande kantoorgebouwen moeten geschikt gemaakt worden voor kortdurende huisvesting
van jongeren of mensen in nood.

Bedrijventerreinen
Forza! vindt dat investeerders gezocht moeten worden die mee willen helpen de bedrijfsterreinen in de gemeente te revitaliseren. Forza! vindt dit een medeverantwoordelijkheid van de gebruikers. De infrastructuur is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Waterberging en watersport
Gezien de noodzaak tot waterberging in de gemeente is Forza! er voorstander van om dit te verenigen met recreatief gebruik, zodat ook de watersport in (met name het zuidelijk deel van) de gemeente bevorderd kan worden.

Groenvoorziening
Een groene en natuurlijke omgeving is van groot belang voor kwalitatief goed wonen. In kernen en wijken dienen meer plekken voor groen te komen, zogenaamde stadsparken. Niet alles volbouwen, maar meer ruimte laten voor recreërende inwoners.

Welstandscommissie
Forza! vindt dat de welstandscommissie afgeschaft kan worden.

Openbare ruimte
Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente Haarlemmermeer draagt bij aan een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil Forza! de openbare ruimte zo groen en ecologisch verantwoord mogelijk inrichten.

Park21 en de agrarische sector
Forza! is een grote voorstander van de komst van Park21. Voorwaarde is wel dat er waterrecreatie komt en er voldoende financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie worden gegenereerd.
De ontwikkeling van een groot recreatief gebied met de huidige gefaseerde aanpak is niet op korte termijn realiseerbaar. Forza! pleit voor een deelstructuurvisie van Park21 als één geheel met een visie en een uitzicht tot realisatie binnen 5 tot 7 jaar. In deze visie komen duidelijk de noodzaak en de kosten/batenanalyse naar voren. Dit is noodzakelijk om het gebied serieus te ontwikkelen en de agrarische ondernemers duidelijkheid te geven voor de toekomst.

Pim Fortuynplein
Forza! vindt dat er in de gemeente een plein vernoemd moet worden naar Pim Fortuyn. De moord op de politicus Pim Fortuyn was een aanslag op de democratische rechtstaat. Daarnaast was Pim Fortuyn een strijder voor de kernwaarden van onze samenleving.

Calatravabruggen
De drie Calatravabruggen hebben de inwoners veel meer geld gekost dan ooit bedoeld. De komende jaren zal het onderhoud nogmaals vele miljoenen euro’s gaan kosten. Forza! wil daarom zo snel mogelijk van de Calatravabruggen af en gewone bruggen bouwen die passen in de omgeving en veel minder aan onderhoud kosten.