Over Forza!

Forza! (Fortuynistische Oproep tot Realistische Zakelijke Aanpak) is een Nederlandse politieke organisatie die in 2003 is ontstaan uit de Lijst Pim Fortuyn.

Logo 2004 – 2008

Forza! Nederland is opgericht in Hoofddorp in 2004 door Paul Meijer, samen met Michel van Dijk en huidig 2e kamerlid voor de PVV, Fleur Agema. Samen waren ze als Fortuynisten betrokken en actief voor de provinciale Lijst Pim Fortuyn (LPF) in Noord-Holland.

Na de dood van Pim ging het echter bergafwaarts met de LPF en kwam Paul Meijer met het initatief om een nieuwe, Fortuynistische partij op te richten; de Fortuynistische Oproep tot Realistische, Zakelijke Aanpak, ofwel FORZA!.

Forza! Nederland staat voor een vernieuwende sociaal-realistische politiek.
Een Fortuynistische Oproep tot een Realistische en Zakelijke Aanpak !

Vernieuwend omdat Forza! Nederland geen loze beloften zal doen maar juist daadkracht zal betonen zodra zij in staat gesteld wordt om de gedane beloften in te lossen.
Sociaal als het kan en als het nodig is en Realistisch omdat het noodzakelijk is. Daarbij gaat het er om dat er pragmatisch met politieke vraagstukken omgegaan dient te worden zonder onszelf vast te willen leggen aan een dogmatische ideologie.

Forza! Nederland gaat uit van de stelling dat ieder mens geboren is met een vrije wil en ook het recht heeft uiting te geven aan die vrije wil. Respect wensen voor je eigen wil impliceert automatisch dat je ook respect betoond voor andermans wil en dat je tevens verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je maakt. Forza! Nederland stelt zich op het standpunt dat de samenleving i.c. de overheid die verantwoordelijkheden over zal moeten nemen indien men daar zelf niet toe in staat is.

Forza! Nederland wenst een leefbare samenleving, doch is van mening dat een leefbare samenleving alleen mogelijk is met voldoende ruimte om te leven en in een cultuur waarin normen als individualisme, rationaliteit en vrijheid gewaarborgd zijn.

Forza! Nederland gaat uit van de principes van respect, tolerantie en solidariteit doch stelt daarbij wel nadrukkelijk dat men dit ook zal moeten verdienen en dat een en ander wederkerig zal moeten zijn en dus niet één kant uit kan werken.

Forza! Nederland wenst zich niet in een ideologisch hokje te laten plaatsen, of dat nu ter linkerzijde of ter rechterzijde van het politieke spectrum is. Nu is het zonder meer zo dat de Forza!Nederland in traditionele zin met een aantal kernpunten zeker tot de traditionele rechterzijde gerekend kan worden. Denk daarbij aan zaken als het integratie en vreemdelingen beleid, het nationale gevoel en alles wat daarmee samenhangt. Verder is er de wens voor een veilige samenleving waarbij maatregelen wat ons betreft verder mogen gaan dan politiek correct geacht mag worden heden ten dage.

Forza! Nederland is echter ook vernieuwend en realistisch in die zin dat we onszelf niet wensen vast te leggen op ‘rechtse’ of conservatieve dogma’s doch ten aller tijde pragmatisch met vraagstukken om wensen te gaan.
Forza! Nederland is dan ook voorstander van een verantwoordelijk sociaal beleid om degenen die het écht nodig hebben te kunnen ondersteunen indien het nodig is.

Logo 2013 – heden

In financieel-economisch opzicht neemt Forza! Nederland een strikt pragmatische positie in omdat we uit wensen te gaan van de belangen van zowel werkgevers als werknemers en de redelijkheid als maatstaf wensen te nemen voor beleidskeuzes en maatregelen.

Forza! Nederland is het antwoord op de vragen van mensen die zich gemangeld voelen door de traditionele politieke ideologieën en dogma’s en kan beschouwd worden als dé partij die door wil gaan waar Pim Fortuyn gedwongen werd op te houden.

Steunbetuiging Marten Fortuyn: ‘Forza! Nederland’

Marten Fortuyn:

Ik hoor dat het goed gaat met deze nieuwe politieke Fortuynistische beweging. Enerzijds een goede zaak, omdat het betekent dat het gedachtegoed van Pim nog sterk bij de mensen in de straat leeft. Anderzijds vind ik het spijtig dat de LPF en haar bestuur niet bij machte zijn geweest om de erfenis van Pim niet alleen te behouden, maar ook verder uit te breiden.

Zit misschien ook wel in de aard van het Fortuynistische beestje; vele kikkers in een bak vraagt om capabele bestuurders en een verenigingsstructuur die daarmee kan omgaan.

Ik wens per definitie Forza! Nederland al het goeds toe wat maar te wensen is. Alleen hoop ik, dat er nog eens een tijd komt dat de verschillende Fortuynistische bewegingen onder een noemer, met behoudt van zelfstandigheid en eigen identiteit, zullen gaan samenwerken.

Vandaag leert de maatschappij, maar ook de politiek dat eendracht macht maakt en daar mankeert het op dit moment aan in de Fortuynistische bewegingen. De gevestigde orde doet alsof zij de nalatenschap van Pim omarmen, maar ondertussen lachen zij in hun rechtse ‘vuistje’. De kiezer heeft niets te zeggen. Zij beslissen wel wat goed voor hen is en voorlopig zijn zij weer een aantal jaren van die lastige kiezers af. Geeft hen vooral kans, met behulp van de linkse pers en andere instituten, zich zelf te verrijken (zowel financieel als qua toekomstige baan). Zie Kok, Rosenmöller en het derde leger in Nederland ofwel de PVDA. Je komt ze op alle bestuurlijke en andere niveaus tegen.

Willen wij daar verandering inbrengen dan moeten Forza! Nederland, maar ook andere Fortuynistische bewegingen snel groeien. Anders worden de mensen in het land weer moedeloos en blijft het bij een veenbrand.

Blijft mijn wens en inzet dat wij de krachten verenigen, want dan alleen kunnen wij datgene wat Pim van plan was met ons land, realiseren. Eenheid maakt en geeft macht. De enige mogelijkheid om de gevestigde orde aan de kant te schuiven!!!

Laten wij samen op weg gaan naar het ‘beloofde land’; een land met normen en waarden en naar menselijke maat.

Marten Fortuyn
16 april 2004