Mobiliteit

Mobiliteit
De bereikbaarheid van Haarlemmermeer is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van Schiphol en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente. Forza! wil dat er een duidelijke visie komt ten aanzien van de bereikbaarheid van de gemeente en bereikbaarheid in de gemeente. Het deltaplan bereikbaarheid geeft onvoldoende invulling hieraan. Een aantal kernwaarden zijn voor een dergelijke visie onontbeerlijk. Automobilisten moeten zo min mogelijk kilometers rijden met zo min mogelijk opstoppingen om op hun bestemming te komen. Dit is gunstig voor zowel het milieu als de automobilist. Daarnaast moeten alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers moeten snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Forza! vindt ook dat de infrastructuur op orde moet zijn voordat er in een bepaald gebied woningen gebouwd worden.

Voor Forza! is het daarom belangrijk dat de winkels, openbare gebouwen, kantoren en parkeergarages goed bereikbaar zijn en dat automobilisten zo min mogelijk kilometers moeten rijden. Bussluizen dienen te worden vervangen door (veilige) verkeersremmende maatregelen.

Verkeerslichten en bebording
Forza! vindt dat verkeerslichten zoveel als mogelijk vervangen moeten worden door rotondes. Om de doorstroming in de gehele gemeente Haarlemmermeer te bevorderen wil Forza! daarnaast de verkeerslichten in de nachtelijke uren uitzetten op plekken waar de verkeersveiligheid hierdoor niet in het geding komt. Om de doorstroming verder te bevorderen wil Forza! ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van zogenaamde groene golven. Ook moet het woud
aan borden en aanwijzingen langs de wegen gekapt worden. Alleen werkelijk noodzakelijke borden en verkeerstekens blijven bestaan.

Meer parkeerplaatsen
Forza! vindt dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn in bijvoorbeeld winkel- en woongebieden. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met de realiteit in Haarlemmermeer: 2 parkeerplaatsen per woning. In de wijken waar dit nu niet het geval is, moeten indien mogelijk extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. De auto is een vervoersmiddel en geen betaalmiddel. Parkeergeld is dus maximaal kostendekkend en wordt niet verhoogd. De invoering moet worden beperkt. Forza! is voorstander van alleen blauwe zones en vergunningen voor het reguleren van parkeren. Inwoners krijgen gratis vergunningen en bezoekerspassen.

Verkeersveiligheid
Forza! vindt dat de gemeente moet streven naar een verkeersveilige leefomgeving voor haar inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Met name rondom plekken waar veel voetgangersverkeer is, moet de situatie verkeersveilig zijn. Belangrijk is om gebruikers en omwonenden hier actief bij te betrekken.
Gevaarlijke kruispunten dienen als eerste te worden aangepakt. Verkeerscontroles door de politie moeten zo veel mogelijk met staandehouding van de overtreder plaatsvinden. Zo worden zij gewezen op de reden van controle en wat zij fout deden.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer kan een goed alternatief zijn voor de auto. Forza! wil dat de gemeente haar inwoners goed openbaar vervoer aanbiedt. De rendabiliteit van een buslijn moet niet het doorslaggevende argument zijn. Herstructurering van het openbaar-vervoersaanbod voor onder andere Zwanenburg, Halfweg en Rijsenhout met het centrum van Hoofddorp is van belang. Forza! is voor een snelle lightrail/tram- of Rnet- verbinding met Schiphol –Zwanenburg- Badhoevedorp en Amsterdam.

Bushaltes
Forza! vindt dat binnen een straal van 250 meter van een verzorgingstehuis of een seniorenflat een bushalte
moet zijn. Voor deze doelgroep moet de drempel laag zijn om met het openbaar vervoer te reizen.