Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Om alle kinderen goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven bieden zal er nog meer in onderwijs moeten worden geïnvesteerd. Alleen op die manier kan Haarlemmermeer ook in de toekomst sociaal en economisch op peil blijven en zelfs verbeteren. In het onderwijs staat de keuzevrijheid van kinderen/jongeren en hun ouders voorop. Forza! vindt onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase onmisbaar.

Krimp
De komende jaren zal er alleen maar meer krimp van schoolgaande kinderen in Haarlemmermeer ontstaan. Deze moet goed worden opgevangen en zo veel mogelijk scholen in de kernen moeten behouden blijven.
Daarom moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden een lange- termijnvisie ontwikkelen waarbij meer samenwerking tussen de scholen onderling en multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen een onderdeel is.

Van brede school naar integrale kindcentra
Forza! is een voorstander van de integrale kindcentra. In deze centra komen naast scholen en andere voorzieningen, zoals de kinderopvang, peuterspeel- zalen en buitenschoolse opvang, ook sport en cultuur bij elkaar. Het is daarnaast voor het primaire onderwijs van belang dat voorschoolse voorzieningen
worden versterkt en goed aansluiten op de basisschool.

Verbreding onderwijsaanbod
Om de uitstroom van jongeren in het onderwijs tegen te gaan en jonge talenten naar Haarlemmermeer te halen wil Forza! een verbreding van het onderwijsaanbod. Niet alleen HBO-opleidingen of een faculteit van een universiteit, maar ook speciaal onderwijs of scholen met een bijzonder karakter (Daltonschool).

EHBO- en verkeersles
Forza! wil dat leerlingen van de lagere school weer verkeersles krijgen en dat EHBO-lessen een onderdeel zijn van het integrale onderwijsaanbod in groep acht. Dit verhoogt de veiligheid van de kinderen en hun directe omgeving. Ze leren hoe ze in noodsituaties anderen kunnen helpen.

Schooluitval
Om schooluitval te voorkomen moet een duidelijk beleid gevoerd worden op spijbelen en ongeoorloofd verzuim. Nauwere samenwerking tussen ouders, school, de leerplichtambtenaar, de Raad voor de Kinderbescherming en eventueel schoolmaatschappelijk werk is daarbij van groot belang. Een lik-op- stuk-beleid is daarbij onmisbaar. Scholen hebben een meldplicht om elk schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Echter angst voor een
slechte naam of concurrentieoverwegingen weerhoudt sommige scholen om dit te doen. Crimineel gedrag van jongeren begint echter vaak met spijbelen. Scholen moeten hun verzuimadministratie op orde hebben en de gemeente handhaaft streng door het opleggen van boetes en een verplichte schoolgang aan spijbelaars.

Kwaliteit van onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten. Goede leerkrachten leggen duidelijk uit, creëren een goede sfeer, geven het goede voorbeeld en betrekken leerlingen actief bij het onderwijs. Forza! wil dat de gemeente bij scholen aandringt op het blijven investeren in leraren en docenten door middel van bijscholing, intervisie en coaching. Voldoende aandacht voor leerlingen is ook kwaliteit. Forza! is dus voorstander van kleinere klassen.

Schoolgebouwen
Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van bestaande schoolgebouwen. Forza! vindt dat eventueel gepland groot onderhoud daarvoor moet plaatsvinden of dat reserveringen hiervoor vanuit de gemeente overgedragen moet worden aan de schoolbesturen. De omgeving van de school moet veilig, schoon en toegankelijk zijn.

Vakmanschap is meesterschap
Er is steeds meer behoefte aan jong vakmanschap. Forza! wil de oude vakscholen (oude ambachtschool), waarin praktijk voorop staat, terug. Jongeren volgen daar leer-werktrajecten en vakmensen krijgen de kans en de mogelijkheid in deeltijd voor de klas te staan om kennis en ervaring te delen. Leraren die zelf ‘in het vak zitten’, zijn bevlogen en stimuleren jongeren tot vakmanschap. De vakschool begeleidt en investeert op deze manier in het ondernemerschap van scholieren. Stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is hiervoor van belang. Forza! staat ervoor dat naast theorielessen ook praktijkonderwijs wordt gegeven op scholen in nauwe betrokkenheid met bedrijven.

Meer mannen voor de klas.
Forza! wil dat er in het basisonderwijs meer mannen voor de klas staan. Slechts 1 op de 10 leerkrachten in het basisonderwijs is man. Forza! vindt dat een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het onderwijs positieve effecten zal hebben op de ontwikkeling en schoolcarrière van jongens (en meisjes) en dat dit leidt tot meer belangstelling voor technische en exacte vakken. In het bedrijfsleven is tenslotte grote behoefte aan mensen met een technische opleiding. De gemeente moet samenwerken met scholen en lerarenopleidingen om hoogopgeleide werkloze mannen te benaderen, om te scholen en te laten instromen als leerkracht in het basisonderwijs.

Pesten
Een op de acht kinderen wordt gepest. Kinderen die gepest worden, komen op de korte en op de lange termijn zowel emotioneel als sociaal vaak in de problemen. Het schaadt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind en het vertrouwen in anderen. Daarnaast kan het leiden tot slechte leerprestaties en depressieve gevoelens en kan een kind zelf ook andere kinderen gaan pesten. Pesterijen op school zijn voor kinderen niet alleen afschuwelijk, maar ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Kortom redenen genoeg om fors in te zetten om ‘pesten’ in
de kiem te smoren. Forza! wil dat alle scholen actief beleid voeren om het pesten tegen te gaan en niet alleen een anti-pestprotocol hebben. Scholen moeten anti-pestprogramma’s uitvoeren. Ook moet er een anti-pesttelefoon als onderdeel van Jeugdhulp worden opgericht. Notoire pesters moeten uit de klas worden gezet om andere kinderen te beschermen. Voor de pester moet dan direct hulpverlening worden ingeschakeld.

Schakelklassen
Kinderen in de leeftijd van 6 jaar en ouder die korter dan een jaar in Nederland zijn, gaan van maandag tot en met vrijdag naar de basisschool De Wegwijzer voor een compleet onderwijsaanbod. In verband met de mogelijke toename van kinderen uit Oost-Europa is het van belang om de huidige schakelklassen te handhaven en zo nodig uit te breiden.

Extra schoolverlof
Forza! vindt dat kinderen van ondernemers of anderen die vanwege hun werkzaamheden geen of moeilijk vakantie kunnen nemen in de grote schoolvakantie, maximaal 10 schooldagen extra vakantie mogen opnemen buiten de schoolvakanties. Voor ondernemers is het soms namelijk erg moeilijk om in de schoolvakanties op vakantie te kunnen. Voorwaarde daarbij is dat dit niet aan het begin van een schooljaar plaatsvindt.

Passend onderwijs
Forza! staat achter de principes van passend onderwijs. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past en elk kind heeft recht op dezelfde ontwikkelingskansen. Forza! vindt wel dat de aanwezigheid van een kind met een beperking of gedragsproblemen niet moet leiden tot negatieve effecten voor de ontwikkeling van andere kinderen in een klas. Passend onderwijs schiet dan zijn doel voorbij.

Jongeren en huisvesting
Forza! vindt dat jongeren makkelijker in aanmerking moeten komen voor een woning in de sociale sector. Veel jongeren zien leuke woningen aan zich voorbijgaan doordat andere kandidaten uit de regio vaak eerder in aanmerking komen voor een woning. Forza! wil meer woningen voor jongeren. Ook moeten zij hun inschrijfduur kunnen behouden als zij een van deze woningen accepteren. Hierdoor komen zij sneller in aanmerking voor een ‘gewone’ huurwoning. Dit verhoogt de doorstroming in de sociale woningenmarkt.