Integratie en minderhedenbeleid

Integratie en minderhedenbeleid
Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde
rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig!
Forza! wil dat iedereen meedoet in Haarlemmermeer. Iedere nieuwkomer die zijn handen uit de mouwen wil steken en een bijdrage wil leveren aan de gehele samenleving, is meer dan welkom. Voor Forza! betekent geïntegreerd zijn dat je zelfredzaam bent, meedraait in de samenleving en de Nederlandse wetten, normen en waarden respecteert. Integratie is volgens Forza! bij uitstek een verantwoordelijkheid van de migrant zelf. Hij moet zelf (en vooral op eigen kosten) de taal leren, zelf een baan zoeken en zelf een plekje zien te krijgen in de samenleving. Dat is niet altijd makkelijk, maar dit is de enige weg naar volwaardig burgerschap.

Forza! vindt de vrijheid van godsdienst een groot goed en stelt deze nimmer ter discussie. Iedereen mag belijden wat hij wil zolang zijn of haar godsdienst de ander niet beperkt of belemmert. In een moderne en democratische samenleving moet kritiek op godsdiensten geleverd kunnen worden. Forza! heeft een kritische houding ten opzichte van de uitwassen van de Islam. De uitwassen van de Islam druisen in tegen de kernwaarden van onze samenleving, zoals de gelijkheid van man en vrouw, acceptatie van homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting.

De kernwaarden
Forza! vindt dat de gemeente in haar beleid de kernwaarden van onze samenleving, zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit, dient uit te dragen. Bij de inburgeringscursus moet hiervoor ook veel aandacht zijn. Activiteiten die dit juist tegen gaan, zoals gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, worden niet toegestaan.
Forza! is tegen de komst van scholen, verenigingen, kerken of andere instituten die zich afzetten tegen de
westerse samenleving en haar kernwaarden.

Taal
Om de integratie op het gebied van taal te bevorderen moet informatie van de gemeente alleen nog maar in het Nederlands (en Engels voor expats) verstrekt worden. Forza! vindt dat alle ouders van schoolgaande kinderen, mits daar verstandelijk toe in staat, binnen twee jaar Nederlands moeten spreken. Niet de Nederlandse taal beheersen betekent dus niet ingeburgerd en daardoor niet in aanmerking komend voor gemeentelijke voorzieningen als een uitkering, subsidie of gesubsidieerde huurwoning. Forza! wil bevorderen dat ouders met hun kinderen Nederlands praten.

Taalachterstand vroeg aanpakken
Forza! wil voorkomen dat kinderen al vroeg op achterstand komen doordat zij thuis niet goed Nederlands leren. De gemeente moet daarom in de Centra voor jeugd en gezin jonge kinderen met een risicoprofiel testen op taalachterstand.
Bij vaststelling van een taalachterstand moeten kinderen verplicht naar de
voorschool of krijgen zij extra taalles op de basisschool. Kosten hiervoor zijn uiteraard voor de ouders. Ouders met een uitkering die hier niet aan meewerken, worden op hun uitkering gekort.

Geen moskee
Forza! is geen voorstander van een moskee in de gemeente Haarlemmermeer.
In moskeeën wordt er onnodig onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Homoseksuelen zijn niet welkom en afvalligen worden verketterd. Moskeeën dragen doorgaans niet bij aan een goede integratie in de Nederlandse samenleving.
Forza! vindt dit dan ook in strijd met de kernwaarden van de moderne samenleving en ziet daarom liever geen moskee in de gemeente.

Eerwraak, gedwongen huwelijken en schijnhuwelijken
Forza! wil eerwraak tegengaan door het belang van slachtoffers voorop te stellen en de dader zoveel mogelijk buitenspel te zetten. Bij de inburgeringscursus moet veel aandacht komen voor de positie van de vrouw in Nederland, de Nederlandse waarden en de gelijkheid van man en vrouw. Er is een duidelijk verband tussen gebrekkige integratie, gedwongen huwelijken en eerwraak. Bij vermoedens van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk zal de gemeente krachtig moeten optreden. In bijzondere situaties moet een ambtenaar hierover persoonlijk een gesprek kunnen voeren met de vrouw (of man).

Subsidies
Forza! wil om de integratie te bevorderen dat de gemeente geen subsidies meer verstrekt aan organisaties die zich langs etnische of religieuze lijn hebben georganiseerd. Dit geldt in principe ook voor subsidies die alleen voor vrouwen zijn bestemd en mannen uitsluiten of omgekeerd. Ook integratie bevorderende activiteiten moeten volgens Forza! geen subsidie meer krijgen.

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers
Forza! vindt dat de gemeente geen taak heeft bij de huisvesting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen perspectief in Nederland en dienen zo snel mogelijk het land te verlaten. Tijdelijke opvang dient plaats te vinden in door het Rijk aangewezen centra.

Midden- en Oost-Europeanen
Een groot deel van de migranteninstroom komt tegenwoordig uit Polen, Bulgarije en Midden- en Oost- Europese (MOE-)landen. Een aantal van deze nieuwkomers ontwikkelt criminele activiteiten. Forza! vindt dat dit met kracht bestreden moet worden. Het merendeel van deze nieuwkomers komt echter om te werken.
Veelal in sectoren waarin geen Nederlandse werknemers te vinden zijn of deze niet bereid zijn te werken, zoals in de bouw, tuinbouw en wegen- en kabelaanleg. Doordat een grote groep van hen of hun werkgevers zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houdt, zoals het uitbetalen van cao-lonen en het afdragen van sociale lasten en belastingen, ontstaan problemen.
De overheid schiet tekort in de aanpak van deze problemen. Forza! is voor de aanpak van de oneigenlijke concurrentie die hierdoor ontstaat. Met name zzp-ers, werkers in de bouw, thuiszorg en logistiek zijn hiervan de dupe. Het kan toch niet zo zijn dat mensen in Nederland een uitkering hebben en dat voor hun passende arbeid wordt verricht door werkenden uit de MOE-landen.
Forza! vindt ook dat de gemeente met kracht moet optreden tegen ongewenste situaties zoals de overlast en de gevaren die ontstaan doordat huisjesmelkers groepen werkers uit de MOE-landen onder gevaarlijke en onwenselijke omstandigheden huisvesten.

Beleid seksuele diversiteit
In Haarlemmermeer moeten homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transgenders zich veilig voelen. Forza! wil dat er, net als in veel andere gemeentes, specifiek gemeentelijk homobeleid komt. Dit om pesterijen, discriminatie en geweld tegen deze groep mensen tegen te gaan. Met name bij allochtonen is er sprake van intolerantie tegen deze groep. Voorlichting op scholen en bij inburgeringcursussen vergroot begrip en sociale acceptatie van mensen met een afwijkende seksuele voorkeur. Forza! vindt de vrijheid van homoseksualiteit een kernwaarde in onze samenleving. Mensen uit culturen waar homoseksualiteit minder geaccepteerd is, moeten hier op z’n minst kennis van nemen.