Forza! Haarlemmermeer 2014-2018

Verkiezingsprogramma
2014-2018

At your service

Politiek als passie

Voorwoord

Forza! staat voor passie, idealen en aansprekende politiek waarbij er doorlopend gesprek wordt gevoerd met de mensen in onze prachtige gemeente. Met trots presenteer ik dan ook ons verkiezingsprogramma waarmee we niet alleen visie en lef tonen, maar ook laten zien dat de inwoners bij ons centraal staan en dat uw stem bij ons in goede handen is.

Aansprekende politiek kan eenvoudigweg niet zonder passie. Zonder passie is er geen contact met de inwoners. Alleen op die manier kan er een levendig en maatschappelijk breed gedragen politiek zijn.

Veel van de huidige politici in uw gemeente zijn ervan overtuigd dat onze gemeente een gezegende gemeente is. Helaas zijn wij een gemeente met saaie politici en bestuurders. Zij denken te weten wat goed voor u is zonder u te spreken. U mag één keer per vier jaar opdraven om hen weer voor vier jaar op het pluche te houden. Een lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is in hun visie geen uiting van onbetrokkenheid van de burger bij de gemeentepolitiek, laat staan van een kloof tussen de politiek en de burgers, maar een uiting van innige tevredenheid van de burger over hoe de gemeente wordt bestuurd.

Binnen het huidig gemeentebestuur is daarnaast van dualisme nog nauwelijks sprake. De spanning tussen het college en de raad is hierdoor opgeheven en vervangen door een strikt en in beton gegoten collegeakkoord. Deze ontwikkelingen zijn de doodsteek voor het politieke debat en maken aan elke politieke passie een eind. Voor idealen, laat staan voor passie, is in een dergelijk cultureel politiek klimaat namelijk geen plaats.

De huidige gevestigde politici willen ook niet lastig gevallen worden door politieke avonturiers als Forza! en de door ons uitgelokte politieke avonturen. Zoals u in de (sociale) media heeft kunnen volgen kwam het enige politieke vuurwerk in de raad van Forza!. Ons wordt hierin ‘populisme’ verweten, we worden hierdoor niet serieus genomen en zelfs genegeerd. Desondanks is ons de moed niet in de schoenen gezonken, maar zijn we alleen nog gemotiveerder en sterker geworden.

Stem op 19 maart 2014 daarom op Forza!

Paul Meijer, fractievoorzitter

Missie van Forza!
Forza! vindt dat de inwoners van Haarlemmermeer recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn met auto en openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet en zich houdt aan de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving en openstaat voor de ander. Het gemeentebestuur zal zich moeten beperken tot zijn kerntaken en het aantal regels drastisch verminderen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom.

Forza! zal bij al haar besluiten zich laten inspireren door bovenstaande missie en de 9 kernwaarden van Fortuyn:
In Nederland:
1. geldt een parlementaire democratie.
2. bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat.
3. geldt een volledige vrijheid van meningsuiting.
4. geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap.
5. dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende,
uitvoerende en rechtsprekende macht.
6. zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. En de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake.
7. staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal.
8. dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en
samenwerkende individuen.
9. wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn. eigen culturen.

Standpunten
1. Geen mega windturbines in onze gemeente.
2. Lokale lasten omlaag en afschaffing hondenbelasting.
3. Voorrang eigen inwoners bij woningtoewijzing.
4. Ouderen verdienen onze aandacht, hulp en respect. Ook ouderen maken de toekomst.
5. Geen bezuinigingen op zorg: goede zorg voor wie het echt nodig heeft.
6. Stop de Islamisering (geen moskee en Islamitisch onderwijs).
7. Meer blauw op straat en cameratoezicht waar nodig.
8. Extra impulsen voor Haarlemmermeerse ondernemers.
9. Verlaging OZB-tarief voor ondernemers.
10. Goede basisvoorziening voor iedere dorp of kern.
11. Tegen uitbreiding en verhoging betaald parkeren.
12. Inwoners en ondernemers meer inspraak.
13. Voor de gekozen burgemeester.
14. Geen nieuwe geldverslindende projecten (Raadhuis).
15. Afschaffing stedenbanden.
16. Geen subsidies voor (linkse) hobby’s.

Inhoudsopgave
1. Bestuur, samenleving en publiekscontact
2. Veiligheid
3. Economische zaken en lastenverlichting
4. Zorg, welzijn en seniorenbeleid
5. Integratie en minderhedenbeleid
6. Werk, inkomen en armoedebeleid
7. Jeugd en onderwijs
8. Cultuur, sport en recreatie
9. Mobiliteit
10. Ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit fysieke omgeving
11. Wonen
12. Volksgezondheid en milieu

Bijlage: Deltaplan Economie

1. Bestuur, samenleving en publiekscontact
De samenleving in Haarlemmermeer is constant in beweging. De onstuimige groei van de laatste twintig jaar, een razendsnelle ontwikkeling van de economie en technologie, natuur en milieu vragen extra zorg. De ontwikkeling van Schiphol en nieuwe generaties mensen hebben ieder hun eigen wensen en problemen. De mensen worden echter ook steeds mondiger. Een zodanig beweeglijke samenleving goed besturen, stelt nogal wat eisen aan een gemeentebestuur en aan zijn ambtenaren. Zij moeten zich mee-ontwikkelen met de samenleving. Het uitgangspunt van Forza! is dan ook: wat de Haarlemmermeerders zelf kunnen, moeten ze ook zoveel mogelijk zelf doen.

Kerntaken
Bovenstaande betekent een herbezinning op de rol van de gemeentelijke overheid en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.
Forza! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden. Forza! vindt dat kwaliteit
boven kwantiteit gaat en dat niet alle (niet verplichte) voorzieningen, vanzelfsprekend overeind moeten blijven. De belangrijkste kerntaken van de gemeente zijn o.a. het handhaven van de rechtsorde, zorg voor mensen die aangewezen zijn op verschillende vormen van hulp- en dienstverlening en zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen en kernen, het volkshuisvestingsbeleid, het realiseren van bouwlocaties en het beheer van de openbare ruimte, onderwijs, fysieke infrastructuur etc. Tolerantie, openheid, integriteit en servicebereidheid staan bij Forza! hoog in het vaandel. Dit betekent herbezinning op de kerntaken en prioriteren van het betrekken van inwoners.
Het onderhouden van stedenbanden is dus geen kerntaak van de gemeente!

Servicebereidheid
De gemeente is een dienstverleningsorganisatie voor haar inwoners.
De openingstijden van het raadhuis dienen daarom te worden verruimd.

Aanvragen en verzoeken
Op een aanvraag voor een vergunning of een verzoek dient snel een besluit te komen. Binnen een week en bij omvangrijke verzoeken binnen twee tot vier weken dient de aanvrager duidelijkheid te hebben.

Gemeentelijke ombudsman
Om klachten van inwoners over de lokale overheid beter te kunnen structureren, pleit Forza! voor een lokale ombudsman, die net als de landelijke ombudsman, onafhankelijk onderzoek doet naar een klacht van een inwoner en die ook ongevraagd onderzoek kan instellen.

Actief burgerschap
Forza! wil stimuleren dat inwoners zoveel mogelijk maatschappelijk participeren en dat inwoners zich weer beschikbaar stellen voor onder andere besturen van sportverenigingen, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden van scholen, wijkraden. Geef de gemeente terug aan haar inwoners.

Dorps- en wijkraden
Forza! is voor een grotere rol van de dorps- en wijkraden. De visie van Forza! is dat elk dorp of kern, maar ook iedere wijk in onze gemeente zoveel mogelijk zijn eigen identiteit behoudt. Forza! wil de inwoners meer betrekken bij de lokale politiek. Hiervoor ligt een belangrijke taak bij de dorps- en wijkraden. Forza! vindt dat op een aantal terreinen (bijvoorbeeld groen- of parkeerbeheer) de dorps- en wijkraden een adviesrecht moeten hebben, zoals we dat ook binnen de wet op de ondernemingsraden kennen.

Raadssessies op locatie
Forza! is een groot voorstander van het houden van raadssessies op locatie in de grotere woonkernen. De inwoners worden zo meer bij de politiek betrokken en het past binnen het beleid om als openbaar bestuur meer zichtbaar te zijn.

Burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen
Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza! er voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Inwoners moeten het recht hebben om voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten.

Gekozen burgemeester
Forza! is voor de gekozen burgemeester.

Nieuw raadhuis
Forza! is tegen de komst van een nieuwe raadhuis. Het huidige raadhuis kan nog een aantal jaren mee.

Beleidsnota’s en regelgeving
Forza! wenst geen dikke beleidsnota’s. Bij behoefte aan een beleidsnota worden eerst op één A4’tje de doelstelling en het kader in helder Nederlands aan de Raad voorgelegd, voordat een nota wordt geschreven. Forza! wil daarnaast de lokale regelgeving en regeldruk en lokale lasten tot een minimum beperken.

Geheime of vertrouwelijke vergaderingen en raadstukken.
Forza! vindt dat het aantal geheime en of vertrouwelijke vergaderingen tot het absolute minimum beperkt
moet blijven. Openheid en transparantie bij het lokaal bestuur staan voorop.

Bestuurlijke integriteit
Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is Forza! van mening dat leden van het gemeentebestuur geen arbeidsrechtelijke banden mogen hebben met organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ook vindt Forza! dat zij geen zitting moeten nemen in het bestuur van subsidieafhankelijke organisaties. Daarnaast is het volgens Forza! ongewenst en ongepast wanneer (kandidaat)raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaken van een stembureau in de eigen gemeente.

Scheiding kerk en staat
Geloof en levensovertuiging behoren tot het privédomein van de inwoners en behoren op geen enkele wijze de politieke besluitvorming of het openbaar bestuur te beïnvloeden. Voor godsdiensten of geloofsrichtingen die bevolkingsgroepen achterstellen, discrimineren of daartoe aanzetten, is geen plaats in Haarlemmermeer.

Onafhankelijke overheid
De vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving waar veel waarde aan gehecht moet worden. Forza! vindt echter ook dat de inwoner het recht heeft om gevrijwaard te blijven van de godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn gemeenteambtenaar of de onderwijzer van zijn kinderen. Forza! is niet tegen het dragen van religieuze uitingen, maar is wel van mening dat het zichtbaar dragen van religieuze uitingen bij een ambtenaar in functie, zoals een hoofddoek, in strijd is met het recht van de inwoner op een onafhankelijke ambtenaar.

2. Veiligheid
Het zorgen voor een veilig dorp of veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Inwoners van Haarlemmermeer moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen. Forza! komt op voor slachtoffers, niet voor daders. Forza! vindt dat criminelen te laag worden gestraft. De pakkans van criminelen en overlastgevers moet worden vergroot. De gemeente moet schade altijd verhalen op de dader(s).

Cameratoezicht
De politie en het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) kunnen niet overal tegelijk zijn. Permanent of tijdelijk cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. Forza! pleit voor een samenwerking tussen
politie en private veiligheidsdiensten op het gebied van cameratoezicht in
de openbare ruimte.

Lokmiddelen
Forza! is een voorstander van effectieve lokmiddelen om criminaliteit te bestrijden. Elders in het land wordt hiermee veel succes geboekt.

DNA spray en andere preventiemaatregelen tegen overvallen
Forza! wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij de aanschaf van DNA spray en/of andere preventieve maatregelen tegen overvallen.

Meer “blauw” op straat
Een van de belangrijkste taken van de lokale overheid is handhaving van de rechtsorde. Een belangrijke voorwaarde daarbij is voldoende politiesterkte. Forza! vindt dat er nog steeds te weinig agenten zijn in Haarlemmermeer. De gemeente dient zich in te zetten voor meer agenten. Te weinig politie kan leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties. Ook moet de politie vaker zichtbaar zijn. Minder achter het bureau, meer actief op straat, in wijken en in kernen.

Versterking van het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (Team VTH)
Zelfs bij uitbreiding van de politiesterkte in onze gemeente blijven veel taken op het gebied van preventie en bestrijding van overlast liggen. Daarom is een forse uitbreiding van het gemeentelijk team Veiligheid, Toezicht en Handhaving volgens Forza! hard nodig.
Ook het takenpakket van Team VTH dient aangepast te worden. Van minder parkeercontroles naar meer preventieve surveillance, gericht op het voorkomen van overlast, inbraken en overvallen, ook ’s avonds en ’s nachts.

Woninginbraken
Haarlemmermeerders moeten zich veilig voelen in hun eigen huis. Forza! wil daarom met kracht het aantal woninginbraken bestrijden. Het opsporen en berechten van inbrekers moet dan ook prioriteit krijgen bij gemeente, politie en Openbaar Ministerie.

Overlast door jongeren
Momenteel is er in onze gemeente sprake van veel overlast door jongeren, met name allochtone jongeren uit Amsterdam en Haarlem. Forza! is voor een harde aanpak. Een lik-op-stuk beleid is nodig.
Dat vereist een forse inspanning van de politie, Team VTH en andere betrokkenen. Er moet gekeken worden welke maatregelen in preventieve zin genomen moeten worden om overlast te voorkomen. Alle fysieke schade die deze jongeren veroorzaken, zal volledig op hen (en/of hun ouders) verhaald worden. De boodschap moet duidelijk zijn: “Wie vernielt, betaalt!”
Verder is Forza! voor een blow- en drankverbod rondom alle scholen in Haarlemmermeer.

Preventie
In de preventieve sfeer zal gekeken moeten worden in welke mate de toezichthouders ouders kunnen betrekken bij het voorkomen van overlastgevend of crimineel gedrag, zodat ook ouders hun kinderen grenzen kunnen stellen. Zij zijn immers primair verantwoordelijk. Wanneer sprake is van pedagogische onmacht van ouders, wordt hulpverlening hiervoor ingeschakeld.

Burenoverlast en onveiligheid
Onveiligheid in eigen huis wordt soms veroorzaakt door buren. Forza! wil dat inwoners die ernstige overlast veroorzaken, sneller uit hun huis worden gezet. Woningcorporaties moeten hierin actiever optreden.
Mensen die vaak en zeer ernstig overlast veroorzaken, moeten afgezonderd worden gehuisvest op plaatsen waar zij anderen niet meer tot last kunnen zijn, bijvoorbeeld in containerwoningen.

Geweld tegen ambtenaren
Forza! wil dat altijd aangifte wordt gedaan tegen iedereen die zich gewelddadig gedraagt binnen gemeentelijke instellingen of tegen ambtenaren en cliënten van de gemeente. Ook worden zij (tijdelijk) uitgesloten van de dienstverlening door de desbetreffende instelling.

Brandweer
In het kader van professionalisering van de brandweer zal het korps zo veel mogelijk moeten bestaan uit beroepskrachten. Vrijwilligers kunnen blijven participeren en ingezet worden bij preventieve en informatieve projecten.

Sociale media
Forza! is van mening dat de inwoners ook zelf kunnen bijdragen aan een veiligere omgeving. Niet alleen door het actief melden van overlast of verloedering, maar ook door meer gebruik te maken van social media (veel wijkagenten zijn actief op Twitter) en Burgernet.

De ‘poldermarinier’
Forza! is een voorstander van de invoering van de ‘poldermarinier’. Deze draagt geen uniform en heeft geen opsporingsbevoegdheden. Hij straalt wel gezag uit, is daadkrachtig en bevordert de leefbaarheid en
veiligheid in dorpen en wijken. De ‘poldermarinier’ heeft daarvoor doorzettings-macht binnen de gemeentelijke organisatie. Hij praat met zowel de inwoners als de burgemeester en alles daar tussenin. De ‘poldermarinier’ is standvastig tot hij bereikt wat nodig is. Snelheid en doortastendheid zijn daarbij nodig, desnoods dwars door diensten, instellingen, procedures en culturen heen. Het belangrijkste doel is een dorp of wijk veiliger en meer leefbaar te maken. De ‘poldermarinier’ wijst inwoners en ondernemers op zaken rondom veiligheid en leefbaarheid, geeft tips, adviezen en verwijst door. De ‘poldermarinier’ weet een sfeer van urgentie op te roepen en handelt daar naar.

Streetwise
Forza! vindt dat de politie de ‘streetwise’ methode van de Amsterdamse politie moet overnemen. Deze
methode is gebaseerd op de ‘broken window’ theorie. Wanneer bij een leegstaand gebouw een ruitje kapot is, wordt dit direct gerepareerd. Gebeurt dit niet, sneuvelen snel meer ruiten en vervalt het gebouw snel tot een bouwval. Kortom: pak ook kleine ongewenste gedragingen of problemen aan om erger te voorkomen.

Taakstraffen
Forza! wil dat iedereen die een taakstraf heeft opgelegd gekregen, deze zichtbaar en bij voorkeur in de eigen wijk uitvoert. Forza! is van mening dat de gemeenschap daarmee kan zien dat taakstraffen daadwerkelijk uitgevoerd worden en dat hier een afschrikkende werking vanuit gaat. Voor bepaalde groepen jongeren is het stoer om een veroordeling te krijgen. Ze verdienen daardoor meer aanzien onder hun vrienden. Forza! wil dit tegengaan door de taakstraf in de eigen wijk uit te laten voeren. Dit brengt schaamte met zich mee en jongeren zien dan dat een taakstraf helemaal niet stoer is.

3. Economische zaken en lastenverlichting
Forza! heeft een Deltaplan Economie ontwikkeld, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren (zie bijlage). Het bedrijfsleven en onze ondernemers vervullen daarin een sleutelrol. De gemeente kan als initiator belangrijke voorwaarden scheppen en faciliteren. Door verstandige opdrachten naar voren te halen kan de gemeente de economie een “boost” geven.

Forza! heeft een warm hart voor alle ondernemers. Zij vormen de motor van de economie en de werkgelegenheid in de gemeente.

Meer ruimte voor ondernemers
Kleine en middelgrote bedrijven vormen, naast Schiphol, de ruggengraat van de Haarlemmer- meerse economie. Zij zorgen immers voor banen
en een levendige gemeente. Forza! wil zelfstandigen meer ruimte
geven hun bedrijf te laten bloeien. In 2014 wordt het tarief over het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijfspanden met dertig procent verlaagd. Forza! wil deze verlaging permanent maken.

Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers
De nieuwe Aanbestedingswet geeft kleine en middelgrote bedrijven makkelijker toegang tot de gemeentelijke aanbestedingen. Forza! juicht dit toe en wil dat gemeentelijke inkopers goed worden getraind in het toepassen van deze nieuwe regels. Aanbestedingsprocedures moeten eenvoudig zijn. De gemeente maakt het ondernemers makkelijk, brengt hen op de hoogte en helpt hen wegwijs te worden in de gemeentelijke regelgeving. Forza! wil daarom dat de wethouder economie jaarlijks met ondernemersverenigingen bespreekt hoe de dienstverlening verder kan worden verbeterd.

Zzp
Forza! wil dat de gemeente voor het groeiend aantal zzp’ers naar behoefte goede werk- en ontmoetingsmogelijkheden stimuleert. Flexibele kinderopvangmogelijkheden verdienen hierbij uiteraard ook aandacht.

Starters
Startende ondernemers zullen alle ruimte, medewerking en begeleiding aangeboden moeten krijgen.

Bureaucratie en regeldruk
Forza! wil dat vergunningen, waar mogelijk, afgeschaft, samengevoegd of vervangen worden door een meldingsplicht of algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen wordt zo veel mogelijk verlengd. Elke vier jaar moeten de gemeentelijke regels geschoond worden om overbodige, tegenstrijdige, niet handhaafbare en onnodige regels te schrappen. Forza! vindt dat overbodige bureaucratie, zoals te gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage en niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers belemmert. Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft, bij wijze van serviceverlening, niet meer ingeleverd te worden.

Lokale aanbestedingen
Forza! vindt dat de gemeente het bedrijfsleven proactief en eerder moet betrekken bij haar aanbesteding- procedures. Bij gelijkwaardige offertes zal de gemeente kiezen voor een bedrijf uit de eigen gemeente.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Forza! stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemers die bij hun omgeving betrokken zijn. Zoals het sponsoren van evenementen, aanbieden van stageplekken en het belangeloos beschikbaar stellen van mensen of goederen voor goede doelen. Bij lokale aanbestedingen kan het feit dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, een voordeel zijn.

Wijken en kernen
Forza! is voorstander van een mix van wonen en detailhandel in de wijken. Dit maakt wijken levendiger en houdt en krijgt het voorzieningenniveau op peil. De gemeente kan door een goed bestemmings- en vestigingsbeleid ondernemers stimuleren zich te vestigen in de wijken
en kernen.

Winkelcentra
Forza! vindt dat alle winkelcentra een grote diversiteit aan winkels moeten kennen. Ondanks dat winkelcentra particulier bezit zijn, vindt Forza! dat veel winkelcentra een opknapbeurt nodig hebben. De gemeente moet in overleg met de eigenaren van het winkelcentrum een plan ontwikkelen voor zowel de binnen- als de buitenkant van het betreffende centrum.
Te denken valt daarbij aan de infrastructuur, die wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Veiligheid bedrijventerreinen
Forza! wil daar waar mogelijk meer cameratoezicht ter bevordering van de veiligheid. Forza! is er voorstander van om samen met de gebruikers van bedrijventerreinen en beveiligingsbedrijven een plan te ontwikkelen om de veiligheid te bevorderen. Forza! bepleit hier publieke (politie) en private samenwerking.

Agrarische sector
Van oudsher maakt de agrarische sector deel uit van onze gemeente. De agrarische sector dient, zolang het economisch rendabel is, behouden te blijven voor onze gemeente. Deze sector houdt de balans tussen verstedelijking en groen in evenwicht. Forza! pleit echter voor meer innovatie binnen de agrarische sector.

Schiphol
Schiphol zorgt voor werkgelegenheid voor veel mensen uit Haarlemmermeer. Door de crisis is er minder werk op Schiphol en hierdoor zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Forza! vindt enerzijds dat de economische groei van Schiphol gestimuleerd dient te worden. Anderzijds moet het streven zijn om minder afhankelijk te worden van Schiphol en de diversiteit van de ondernemers binnen de gemeente Haarlemmermeer te bevorderen.

Deltaplan Economie
Forza! is voorstander van een actieve lokale economische politiek. De uitgangspunten daarvoor heeft Forza! in kaart gebracht in haar „Deltaplan Economie”. Dit plan maakt daarom integraal deel uit van dit verkiezingsprogramma.

Lastenverlichting
Forza! vindt dat de gemeente een sober en gedegen financieel beleid moet voeren. Met name in deze tijd van crisis is het van groot belang onze inwoners en onze ondernemers meer financiële ruimte en armslag te geven door gemeentelijke belastingen te verlagen of af te schaffen. De uitgaven van de gemeente moeten omlaag en bezuinigingen mogen niet op de inwoners worden afgewenteld. De gemeente moet eerst en vooral zelf de broekriem aanhalen.

Financiële transparantie
Voor inwoners moet zichtbaar zijn waaraan de gemeente haar geld uitgeeft (bijvoorbeeld via de gemeentelijke website).

OZB
De onroerendezaakbelasting (OZB) moet de komende jaren worden verlaagd, met name voor niet-woningen, zoals winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen, die relatief zwaar aangeslagen worden voor de OZB. De waarde van het onroerend goed daalt al sinds eind 2008 en de OZB blijft desondanks stijgen. Forza! vindt dat dat niet kan.

Hondenbelasting
Forza! heeft zich altijd verzet tegen de hondenbelasting. Met deze belasting worden hondenbezitters gediscrimineerd, want katten-, paarden- of geitenbelasting bestaat niet. De hondenbelasting is geldklopperij, die geen positieve invloed heeft op het gedrag van hondenbezitters. Geen nut en noodzaak en dus afschaffen.

Precariobelasting
Forza! heeft het voor elkaar gekregen dat het huidige college van VVD-PvdA-CDA-D66 het heffen van precariobelasting op waterleidingen niet heeft doorgezet. Het heffen van precariobelasting kost ieder huishouden minstens € 50,– per jaar extra. Forza! blijft tegen precariobelasting op eerste levensbehoeften als drinkwater.

Subsidies
Forza! wil fors snijden in het grote aantal subsidies. Enerzijds haalt de gemeente via belastingen geld weg bij alle inwoners en anderzijds geeft de gemeente dat via subsidies aan een klein deel van de inwoners terug.
Velen betalen voor de hobby’s van een enkeling. Door het subsidiebudget sterk terug te brengen kan men de belastingen verlagen en komen tot de noodzakelijke lastenverlichting.

Leges gastouderonderzoeken
Forza! zal het heffen van leges voor gastouderonderzoeken stoppen. De gemeente krijgt geld van het rijk om kinderopvang in de gemeente te organiseren. Forza! vindt het daarom niet eerlijk dat gastouders moeten betalen voor de verplichte gastouderonderzoeken. Forza! juicht de komst van gastouders, als goedkoop alternatief voor de dure kinderopvang, toe.

4. Zorg, welzijn en seniorenbeleid
ZORG
Sociaal Domein
Forza! staat achter de transities en doelstellingen in het sociaal domein (jeugdhulp, participatiewet en onderdelen van de AWBZ). De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen. De gemeente is goed op de hoogte van de lokale situatie en staat dicht bij de inwoners. Helaas gaan deze decentralisaties gepaard met bezuinigingen. We moeten meer met minder doen. Forza! is overtuigd dat bij een effectieve inrichting door de gemeente van het sociale domein dit ook met minder geld kan. De vraag van de inwoner moet centraal staan en de gemeente levert naar haar vermogen maatwerk.

Gebiedsgerichte sociale teams
Gebiedsgerichte sociale teams zorgen straks in de gemeente voor een integrale aanpak van de zorg en ondersteuning, zoveel mogelijk in de wijk en buurt. Dit team bestaat uit breed inzetbare hulpverleners (met ieder zijn eigen specialiteit) met eigen handelingsbevoegdheid. Ze krijgen de beschikking over een eigen budget om het kostenbewustzijn te bevorderen en ze worden zo min mogelijk belast met verantwoordingsmechanismes en bureaucratie.

De gemeente maakt afspraken met de sociale teams. Deze afspraken gaan over de te behalen resultaten in
termen van kwaliteit van leven van de cliënten.
Problemen moeten sneller gesignaleerd worden zodat kind en gezin eerder worden geholpen. Het aantal kinderen dat specialistische jeugdhulp nodig heeft, zal hierdoor afnemen. Huiselijk geweld en kindermishandeling moeten zonder enige handelingsverlegenheid van hulpverleners aangepakt worden. Bij multiprobleemgezinnen wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur.

Forza! vindt dat het recht van het kind om opgevoed te mogen worden zwaarder weegt dan het recht van de ouder om op te mogen voeden. Ondertoezichtstellingen van kinderen zouden daarom in de regel ook niet langer dan twee jaar moeten duren.

Voor kinderen en ouders moet er (enige) vrijheid van keuze zijn op het gebied van hulpverlening. Daarom moet er voldoende ruimte zijn voor nieuwe aanbieders. Forza! wil dat voor verwijzing door de huisarts naar de GGZ eerst afstemming plaatsvindt met het sociale team.

Wmo
De gemeente krijgt steeds meer Wmo-taken. Ook hiervoor komen geen extra middelen ter beschikking. De kwaliteit van de Wmo moet met betaalbare en goede Wmo-voorzieningen centraal blijven staan. Om cliënten
een adequate en passende ondersteuning te laten behouden is een efficiënte overheveling van de functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf naar de Wmo nodig. Het indiceren van zorg kan volgens Forza! beter. Het
uitgangspunt van Forza! is dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ook krijgt. Hierbij moet allereerst gekeken worden naar wat mensen zelf nog kunnen en op welke wijze het eigen netwerk kan worden ingeschakeld.

Voor Forza! staat bij het vormgeven van de nieuwe en bestaande zorgtaken de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voorop. Het gaat om wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Forza! verwacht van mensen dat zij waar nodig en mogelijk zorg verlenen aan hun familie en omgeving. Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers moet stijgen. Bij noodzaak tot zorgverlening geldt: hulpverlening licht waar het kan, zwaarder als het nodig is. Iedereen krijgt de hulp die hij nodig heeft.

Second Opinion, bemiddeling en ombudsman
Forza! vindt dat elk cliënt recht op een second opinion moet hebben. Naast een goede klachtenregeling, waarvan bemiddeling altijd een onderdeel moet zijn, is Forza! voorstander van het instellen van een gemeentelijke ombudsman die ervaren is op het gebied van het sociaal domein. Onze inwoners hebben recht op een goede klachtenregeling.

Pleegzorg en gezinshuizen
Forza! vindt dat er in onze gemeente actief campagne gevoerd moet worden voor het werven van pleeggezinnen. Niet alleen de zogenaamde perspectiefbiedende pleeggezinnen (lange termijn) zijn nodig, maar ook crisispleeggezinnen of weekendpleeggezinnen. Forza! vindt dat pleeggezinnen beter gefaciliteerd moeten worden door vergoedingen en in het regelen van zaken bij de gemeente.

Mantelzorgers
Mantelzorgers worden steeds belangrijker bij de zorg die mensen nodig hebben. Forza! vindt dat het eigen netwerk van een cliënt nadrukkelijk moeten worden aangesproken en geactiveerd. Mantelzorg kan volgens Forza! niet verplicht worden, maar het netwerk van een cliënt moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de keukentafelgesprekken. Forza! heeft veel respect voor mantelzorgers.
Mantelzorgers met een bijstandsuitkering moeten onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. Mantelzorg moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de mogelijkheden voor respijtzorg moeten worden uitgebreid.

Participatieraad
Forza! wil ter vervanging van de huidige WMO-raad een volwaardige participatieraad, waarin alle domeinen breed zijn vertegenwoordigd.

WELZIJN
Meerwaarde
Forza! vindt dat de dominante rol van Meerwaarde binnen het sociaal cultureel werk (jongerenwerk), vrijwilligerswerk en de hulpverlening moet worden teruggedrongen om andere aanbieders de mogelijkheid te bieden mee te dingen naar activiteiten binnen de gemeente.

Buurthuizen en jongerencentra
De jongerencentra, buurt- en dorpshuizen moeten terug naar de inwoners. Jongeren in Haarlemmermeer hebben veelal andere bezigheden en hebben weinig interesse om naar een jongerencentrum te gaan. Forza! is van mening dat de jongerencentra die niet goed lopen, gesloten moeten worden. De buurt- en dorpshuizen moeten zoveel mogelijk multifunctioneel wordt gebruikt en de inwoners moeten meer betrokken worden bij de programmering.

Gehandicaptenbeleid
Forza vindt dat mensen met een handicap waar mogelijk moeten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gehandicapten moeten gemakkelijk kunnen achterhalen hoe ze toegang kunnen krijgen tot voor hun van belang zijnde voorzieningen. De gemeente gaat jaarlijks met de belangenvereniging gehandicapten in gesprek om knelpunten in het beleid en de openbare ruimte te signaleren en op te lossen.

Geen ouders met kinderen op straat
Forza! vindt dat de gemeente de verplichting heeft om een ouder of ouders met kinderen die, buiten hun
schuld, dakloos (dreigen te) raken, zo spoedig mogelijk te herhuisvesten.

Dierenwelzijn
Volgens Forza! moet er gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld worden. Hondenbeleid moet hier een integraal onderdeel van zijn. Daarbij is participatie van de hondenbezitters van belang. Het huidige hondenbeleid moet volgens Forza! aangepast worden voor wat betreft het verwijderen van alle gele
hondenpoepbakken en bordjes “verboden toegang voor honden”, uitgezonderd bij kinderspeelplaatsen. De poepopruim- en aanlijnplicht zal wel worden gehandhaafd.

SENIORENBELEID
Bij Forza! tellen senioren mee
Senioren verdienen onze warme aandacht, zorg, hulp en steun. Deze groep moet zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming moet worden voorkomen. Senioren zijn te onderscheiden in drie groepen: medioren (55 tot 70 jaar oud), senioren (boven 70 jaar) en zorgvragende senioren. Elke groep vraagt een ander beleid.

Verzilvering
Forza! ziet geen problemen in de vergrijzing van de bevolking en zeker niet als een kostenpost. Integendeel , veel senioren leveren een belangrijke bijdrage aan vrijwilligerswerk, onder andere in de zorg,
bij educatie en ontspanning. Forza! spreekt dan ook niet van vergrijzing, maar van verzilvering. Forza! is dan ook blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen en plezier hebben. Dit verdienen ze na hun werkzame leven.

Coördinerend wethouder
Een coördinerend wethouder voor de senioren in onze gemeente is noodzakelijk. Hij coördineert de zaken die volgen uit de verzilvering , zoals wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. Forza! vindt ook dat er één gemeentelijk loket/vraagbaak moet zijn voor alle vragen en problemen van senioren.

Internet
De gemeente moet het gebruik van internet door senioren stimuleren. Zo blijven ze langer actief en geïnformeerd. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat haar diensten ook beschikbaar zijn voor mensen zonder internet of digitale vaardigheden.

Ouderen en hun omgeving
Om ouderen (soms met een hulpmiddel) mobiel te houden is beter onderhoud van wegen en trottoirs noodzakelijk. Bij tijdelijke (verkeers-)maatregelen en wegopbrekingen moet er aandacht zijn voor de ouderen. Bij gladheid door sneeuw en ijzel dienen (ook) trottoirs gestrooid te worden.

Wonen
Forza! wil dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vitaliteit en zelfredzaamheid moeten daarom gestimuleerd worden, ook bij afnemende zelfredzaamheid. Forza! vindt dat de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, moet zorgen voor voldoende kwalitatief goede woon-zorgaccommodaties. Dus voldoende woningaanbod en een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen voor senioren.
Alleenwonende senioren worden, indien gewenst, voorzien van een alarm-mogelijkheid. Ze kunnen dan in geval van nood kinderen, buren, vrienden of omwonenden waarschuwen.
Forza! is voorstander van kleinschalige woonvormen voor ouderen
en mensen met een handicap. Dergelijke woonvormen zijn kwalitatief beter en efficiënter dan de grote zorginstellingen met veel overhead en weinig handen aan het bed of achter de rolstoel.

Zorg
Zorg blijft bereikbaar en beschikbaar voor iedereen die hier recht op heeft. De regels moeten eenvoudig worden uitgelegd en senioren moeten een beroep kunnen doen op iemand die hen helpt bij de aanvraag van zorgvoorzieningen.

Verpleeg- en verzorgingstehuizen
Forza! is van mening dat de gemeente voor haar inwoners een verantwoordelijkheid heeft om te waken over de kwaliteit van dienstverlening in verpleeg- en verzorgingstehuizen, ondanks dat de gemeente hier geen verantwoording voor draagt.

Seniorenpolikliniek
Met de verzilvering zal er een grotere vraag ontstaan naar specialistische medische kennis voor senioren. Forza! zou graag bij het ziekenhuis een Seniorenpolikliniek willen hebben. De ketenzorg voor senioren moet snel invulling krijgen.

Eenzaamheid
Eenzaamheid komt vaak bij senioren voor. Voor deze groep mensen moet het sociaal-cultureel werk activiteiten ontwikkelen en deze proactief aanbieden. De financiële draagkracht en de mobiliteit zijn daarbij een factor om rekening mee te houden. Voor senioren is deelname aan val- en weerbaarheidstrainingen in buurtcentra een manier om meer naar buiten te durven gaan en daarmee actief sociale contacten te onderhouden.

Huisbezoeken
Het is wenselijk om iedereen van 75 jaar en ouder twee keer per jaar te bezoeken. Vereenzaming, het ontstaan van schulden en de uitbuiting van kwetsbare senioren kunnen daarmee gesignaleerd of voorkomen worden. Tijdens deze bezoeken worden hun wensen en klachten geïnventariseerd en wordt informatie verstrekt over de mogelijkheden voor ouderen.

Samenwerking met ouderenorganisaties
Forza! wil initiatieven ondersteunen om de capaciteiten en talenten van actieve senioren beter te benutten voor de totale gemeenschap. Forza! betrekt hierbij de doelgroep en ouderenorganisaties.

Dementerende ouderen
Door kleinschalige woonvormen en Alzheimer cafés moet er meer zorg en ondersteuning komen voor
dementerende ouderen en hun familieleden.

Veiligheid
Forza! wil dat de inbraakpreventieteams alle senioren bezoeken en adviseren over het veilig(er) maken van hun huis. Senioren zijn namelijk makkelijker slachtoffer voor oplichters aan de deur. Zij moeten daarom ook voorlichting krijgen over dit onderwerp en hoe hierop te reageren.

Sport
De gemeente moet zich meer inzetten om ouderen in beweging te krijgen. Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de participatie en het verbeteren en onderhouden van sociale netwerken.

5. Integratie en minderhedenbeleid
Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde
rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig!
Forza! wil dat iedereen meedoet in Haarlemmermeer. Iedere nieuwkomer die zijn handen uit de mouwen wil steken en een bijdrage wil leveren aan de gehele samenleving, is meer dan welkom. Voor Forza! betekent geïntegreerd zijn dat je zelfredzaam bent, meedraait in de samenleving en de Nederlandse wetten, normen en waarden respecteert. Integratie is volgens Forza! bij uitstek een verantwoordelijkheid van de migrant zelf. Hij moet zelf (en vooral op eigen kosten) de taal leren, zelf een baan zoeken en zelf een plekje zien te krijgen in de samenleving. Dat is niet altijd makkelijk, maar dit is de enige weg naar volwaardig burgerschap.

Forza! vindt de vrijheid van godsdienst een groot goed en stelt deze nimmer ter discussie. Iedereen mag belijden wat hij wil zolang zijn of haar godsdienst de ander niet beperkt of belemmert. In een moderne en democratische samenleving moet kritiek op godsdiensten geleverd kunnen worden. Forza! heeft een kritische houding ten opzichte van de uitwassen van de Islam. De uitwassen van de Islam druisen in tegen de kernwaarden van onze samenleving, zoals de gelijkheid van man en vrouw, acceptatie van homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting.

De kernwaarden
Forza! vindt dat de gemeente in haar beleid de kernwaarden van onze samenleving, zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit, dient uit te dragen. Bij de inburgeringscursus moet hiervoor ook veel aandacht zijn. Activiteiten die dit juist tegen gaan, zoals gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, worden niet toegestaan.
Forza! is tegen de komst van scholen, verenigingen, kerken of andere instituten die zich afzetten tegen de
westerse samenleving en haar kernwaarden.

Taal
Om de integratie op het gebied van taal te bevorderen moet informatie van de gemeente alleen nog maar in het Nederlands (en Engels voor expats) verstrekt worden. Forza! vindt dat alle ouders van schoolgaande kinderen, mits daar verstandelijk toe in staat, binnen twee jaar Nederlands moeten spreken. Niet de Nederlandse taal beheersen betekent dus niet ingeburgerd en daardoor niet in aanmerking komend voor gemeentelijke voorzieningen als een uitkering, subsidie of gesubsidieerde huurwoning. Forza! wil bevorderen dat ouders met hun kinderen Nederlands praten.

Taalachterstand vroeg aanpakken
Forza! wil voorkomen dat kinderen al vroeg op achterstand komen doordat zij thuis niet goed Nederlands leren. De gemeente moet daarom in de Centra voor jeugd en gezin jonge kinderen met een risicoprofiel testen op taalachterstand.
Bij vaststelling van een taalachterstand moeten kinderen verplicht naar de
voorschool of krijgen zij extra taalles op de basisschool. Kosten hiervoor zijn uiteraard voor de ouders. Ouders met een uitkering die hier niet aan meewerken, worden op hun uitkering gekort.

Geen moskee
Forza! is geen voorstander van een moskee in de gemeente Haarlemmermeer.
In moskeeën wordt er onnodig onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Homoseksuelen zijn niet welkom en afvalligen worden verketterd. Moskeeën dragen doorgaans niet bij aan een goede integratie in de Nederlandse samenleving.
Forza! vindt dit dan ook in strijd met de kernwaarden van de moderne samenleving en ziet daarom liever geen moskee in de gemeente.

Eerwraak, gedwongen huwelijken en schijnhuwelijken
Forza! wil eerwraak tegengaan door het belang van slachtoffers voorop te stellen en de dader zoveel mogelijk buitenspel te zetten. Bij de inburgeringscursus moet veel aandacht komen voor de positie van de vrouw in Nederland, de Nederlandse waarden en de gelijkheid van man en vrouw. Er is een duidelijk verband tussen gebrekkige integratie, gedwongen huwelijken en eerwraak. Bij vermoedens van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk zal de gemeente krachtig moeten optreden. In bijzondere situaties moet een ambtenaar hierover persoonlijk een gesprek kunnen voeren met de vrouw (of man).

Subsidies
Forza! wil om de integratie te bevorderen dat de gemeente geen subsidies meer verstrekt aan organisaties die zich langs etnische of religieuze lijn hebben georganiseerd. Dit geldt in principe ook voor subsidies die alleen voor vrouwen zijn bestemd en mannen uitsluiten of omgekeerd. Ook integratie bevorderende activiteiten moeten volgens Forza! geen subsidie meer krijgen.

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers
Forza! vindt dat de gemeente geen taak heeft bij de huisvesting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen perspectief in Nederland en dienen zo snel mogelijk het land te verlaten. Tijdelijke opvang dient plaats te vinden in door het Rijk aangewezen centra.

Midden- en Oost-Europeanen
Een groot deel van de migranteninstroom komt tegenwoordig uit Polen, Bulgarije en Midden- en Oost- Europese (MOE-)landen. Een aantal van deze nieuwkomers ontwikkelt criminele activiteiten. Forza! vindt dat dit met kracht bestreden moet worden. Het merendeel van deze nieuwkomers komt echter om te werken.
Veelal in sectoren waarin geen Nederlandse werknemers te vinden zijn of deze niet bereid zijn te werken, zoals in de bouw, tuinbouw en wegen- en kabelaanleg. Doordat een grote groep van hen of hun werkgevers zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houdt, zoals het uitbetalen van cao-lonen en het afdragen van sociale lasten en belastingen, ontstaan problemen.
De overheid schiet tekort in de aanpak van deze problemen. Forza! is voor de aanpak van de oneigenlijke concurrentie die hierdoor ontstaat. Met name zzp-ers, werkers in de bouw, thuiszorg en logistiek zijn hiervan de dupe. Het kan toch niet zo zijn dat mensen in Nederland een uitkering hebben en dat voor hun passende arbeid wordt verricht door werkenden uit de MOE-landen.
Forza! vindt ook dat de gemeente met kracht moet optreden tegen ongewenste situaties zoals de overlast en de gevaren die ontstaan doordat huisjesmelkers groepen werkers uit de MOE-landen onder gevaarlijke en onwenselijke omstandigheden huisvesten.

Beleid seksuele diversiteit
In Haarlemmermeer moeten homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transgenders zich veilig voelen. Forza! wil dat er, net als in veel andere gemeentes, specifiek gemeentelijk homobeleid komt. Dit om pesterijen, discriminatie en geweld tegen deze groep mensen tegen te gaan. Met name bij allochtonen is er sprake van intolerantie tegen deze groep. Voorlichting op scholen en bij inburgeringcursussen vergroot begrip en sociale acceptatie van mensen met een afwijkende seksuele voorkeur. Forza! vindt de vrijheid van homoseksualiteit een kernwaarde in onze samenleving. Mensen uit culturen waar homoseksualiteit minder geaccepteerd is, moeten hier op z’n minst kennis van nemen.

6. Werk, inkomen en armoedebeleid
Werk en inkomen
Werken is het beste middel tegen armoede. Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.

Integratie en inspanningsverplichting
Forza! is van mening dat het zoeken en vinden van werk allereerst een verantwoordelijkheid is van de betrokkenen zelf. De betrokkene dient dit dan ook aan te tonen. Forza! vindt het vanzelfsprekend dat mensen met een bijstandsuitkering zich actief inspannen om een baan te vinden. Als het aan Forza! ligt wordt degene die dat niet doet, gekort op zijn uitkering. Dit geldt ook voor inwoners van Haarlemmermeer die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zich niet inspannen deze te leren. Of wanneer mensen zich dusdanig kleden of gedragen dat zij daardoor veel moeilijker aan een baan komen.
Forza! is van mening dat wanneer een potentiële werkgever merkt dat iemand de sollicitatieplicht niet serieus neemt, hij dat moet kunnen melden bij de gemeente. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vindt ontheffing van de sollicitatieplicht plaats voor mensen met een bijstandsuitkering.

Harde aanpak bijstandsfraude
Fraude met uitkeringen is misbruik maken van een regeling ingericht voor de allerzwaksten en diefstal van gemeenschapsgeld. Fraude ondermijnt de maatschappelijke solidariteit. Deze solidariteit is belangrijk en nodig om dergelijke voorzieningen in stand te kunnen houden. Forza! wil dat de gemeente sterk inzet op het bestrijden van deze fraude. Forza! wil dat het organiseren van bewijslast van fraude gemakkelijker wordt en dat controleteams qua bemensing worden versterkt.

Digitaal meldpunt (bijstands)fraude
Forza! vindt dat het in Haarlemmermeer mogelijk moet zijn om via de gemeentelijke website vermoedens van (bijstands)fraude anoniem te melden. Deze mogelijkheid bestaat al in veel andere gemeenten en ook het UWV heeft een digitaal meldpunt waar anoniem gemeld kan worden. Onterechte uitkeringen worden te allen tijde teruggevorderd, ook wanneer de betrokkene in een andere gemeente is gaan wonen.

Agressief gedrag
Geweld tegen loketmedewerkers komt helaas voor. Forza! vindt dit onacceptabel en voor bestrijding is een lik-op-stukbeleid noodzakelijk. Wie zich verbaal of fysiek misdraagt tegen loketmedewerkers of ambtenaren, verliest zijn bijstand of (tijdelijk) recht op gemeentelijke serviceverlening.

Afschaffen Social Return
Social return leek een mooi instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten aannemen door bedrijven die mee willen dingen bij gemeentelijke aanbestedingen. Social Return bleek ook negatieve neveneffecten te kennen. Bedrijven ontslaan hun minder presterende, vaak oudere werknemers om plaats te maken voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bleek dat bedrijven niet of nauwelijks
investeren in hun nieuwe medewerkers en deze na een paar maanden weer ontslaan. Forza! vindt dat de gemeente niet moet willen gaan over het personeelsbeleid van ondernemingen. Social Return moet dan ook worden afgeschaft.

Beschut werken
Ondanks de bezuinigingen van het Rijk is Forza! een voorstander van beschut werken. Dit is een manier om inwoners die niet zelfstandig kunnen werken, te laten participeren in de samenleving.

Armoedebeleid
Forza! vindt dat het gemeentelijke armoedebeleid niet gericht moet zijn op inkomensondersteuning, maar
op het kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving.
Behoudens de door de wet voorgeschreven doelgroepen die in aanmerking komen voor voorzieningen als Bijzondere Bijstand, is er volgens Forza! binnen onze gemeente ook nieuwe verborgen armoede. Armoede die vaak voorkomt in gezinnen met middeninkomens met torenhoge vaste lasten. Deze gezinnen zijn niet zichtbaar in de statistieken van de gemeente en kunnen geen beroep doen op bestaande gemeentelijke voorzieningen. Forza! vindt daarom een herbezinning op het armoedebeleid noodzakelijk om ook deze doelgroepen te ondersteunen. Daarnaast moet volgens Forza! een specifiek armoedebeleid ontwikkeld worden dat specifiek gericht is op kinderen.

Kindpakketten
Forza! wil dat de gemeente in samenwerking met de Voedselbank en eventueel Stichting Leergeld ‘kindpakketten’ samenstelt met de basisbenodigdheden voor gezinnen die armoede kennen. Het kindpakket bestaat bijvoorbeeld uit bonnen voor winter- en zomerkleding, zwem- en andere sportlessen en bibliotheek- en openbaar vervoerpasjes. Forza! vindt voor deze zaken het geven van geld niet wenselijk, omdat dit vaak aan andere zaken wordt besteed.

7. Jeugd en onderwijs
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Om alle kinderen goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven bieden zal er nog meer in onderwijs moeten worden geïnvesteerd. Alleen op die manier kan Haarlemmermeer ook in de toekomst sociaal en economisch op peil blijven en zelfs verbeteren. In het onderwijs staat de keuzevrijheid van kinderen/jongeren en hun ouders voorop. Forza! vindt onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase onmisbaar.

Krimp
De komende jaren zal er alleen maar meer krimp van schoolgaande kinderen in Haarlemmermeer ontstaan. Deze moet goed worden opgevangen en zo veel mogelijk scholen in de kernen moeten behouden blijven.
Daarom moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden een lange- termijnvisie ontwikkelen waarbij meer samenwerking tussen de scholen onderling en multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen een onderdeel is.

Van brede school naar integrale kindcentra
Forza! is een voorstander van de integrale kindcentra. In deze centra komen naast scholen en andere voorzieningen, zoals de kinderopvang, peuterspeel- zalen en buitenschoolse opvang, ook sport en cultuur bij elkaar. Het is daarnaast voor het primaire onderwijs van belang dat voorschoolse voorzieningen
worden versterkt en goed aansluiten op de basisschool.

Verbreding onderwijsaanbod
Om de uitstroom van jongeren in het onderwijs tegen te gaan en jonge talenten naar Haarlemmermeer te halen wil Forza! een verbreding van het onderwijsaanbod. Niet alleen HBO-opleidingen of een faculteit van een universiteit, maar ook speciaal onderwijs of scholen met een bijzonder karakter (Daltonschool).

EHBO- en verkeersles
Forza! wil dat leerlingen van de lagere school weer verkeersles krijgen en dat EHBO-lessen een onderdeel zijn van het integrale onderwijsaanbod in groep acht. Dit verhoogt de veiligheid van de kinderen en hun directe omgeving. Ze leren hoe ze in noodsituaties anderen kunnen helpen.

Schooluitval
Om schooluitval te voorkomen moet een duidelijk beleid gevoerd worden op spijbelen en ongeoorloofd verzuim. Nauwere samenwerking tussen ouders, school, de leerplichtambtenaar, de Raad voor de Kinderbescherming en eventueel schoolmaatschappelijk werk is daarbij van groot belang. Een lik-op- stuk-beleid is daarbij onmisbaar. Scholen hebben een meldplicht om elk schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Echter angst voor een
slechte naam of concurrentieoverwegingen weerhoudt sommige scholen om dit te doen. Crimineel gedrag van jongeren begint echter vaak met spijbelen. Scholen moeten hun verzuimadministratie op orde hebben en de gemeente handhaaft streng door het opleggen van boetes en een verplichte schoolgang aan spijbelaars.

Kwaliteit van onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten. Goede leerkrachten leggen duidelijk uit, creëren een goede sfeer, geven het goede voorbeeld en betrekken leerlingen actief bij het onderwijs. Forza! wil dat de gemeente bij scholen aandringt op het blijven investeren in leraren en docenten door middel van bijscholing, intervisie en coaching. Voldoende aandacht voor leerlingen is ook kwaliteit. Forza! is dus voorstander van kleinere klassen.

Schoolgebouwen
Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van bestaande schoolgebouwen. Forza! vindt dat eventueel gepland groot onderhoud daarvoor moet plaatsvinden of dat reserveringen hiervoor vanuit de gemeente overgedragen moet worden aan de schoolbesturen. De omgeving van de school moet veilig, schoon en toegankelijk zijn.

Vakmanschap is meesterschap
Er is steeds meer behoefte aan jong vakmanschap. Forza! wil de oude vakscholen (oude ambachtschool), waarin praktijk voorop staat, terug. Jongeren volgen daar leer-werktrajecten en vakmensen krijgen de kans en de mogelijkheid in deeltijd voor de klas te staan om kennis en ervaring te delen. Leraren die zelf ‘in het vak zitten’, zijn bevlogen en stimuleren jongeren tot vakmanschap. De vakschool begeleidt en investeert op deze manier in het ondernemerschap van scholieren. Stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is hiervoor van belang. Forza! staat ervoor dat naast theorielessen ook praktijkonderwijs wordt gegeven op scholen in nauwe betrokkenheid met bedrijven.

Meer mannen voor de klas.
Forza! wil dat er in het basisonderwijs meer mannen voor de klas staan. Slechts 1 op de 10 leerkrachten in het basisonderwijs is man. Forza! vindt dat een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het onderwijs positieve effecten zal hebben op de ontwikkeling en schoolcarrière van jongens (en meisjes) en dat dit leidt tot meer belangstelling voor technische en exacte vakken. In het bedrijfsleven is tenslotte grote behoefte aan mensen met een technische opleiding. De gemeente moet samenwerken met scholen en lerarenopleidingen om hoogopgeleide werkloze mannen te benaderen, om te scholen en te laten instromen als leerkracht in het basisonderwijs.

Pesten
Een op de acht kinderen wordt gepest. Kinderen die gepest worden, komen op de korte en op de lange termijn zowel emotioneel als sociaal vaak in de problemen. Het schaadt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind en het vertrouwen in anderen. Daarnaast kan het leiden tot slechte leerprestaties en depressieve gevoelens en kan een kind zelf ook andere kinderen gaan pesten. Pesterijen op school zijn voor kinderen niet alleen afschuwelijk, maar ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Kortom redenen genoeg om fors in te zetten om ‘pesten’ in
de kiem te smoren. Forza! wil dat alle scholen actief beleid voeren om het pesten tegen te gaan en niet alleen een anti-pestprotocol hebben. Scholen moeten anti-pestprogramma’s uitvoeren. Ook moet er een anti-pesttelefoon als onderdeel van Jeugdhulp worden opgericht. Notoire pesters moeten uit de klas worden gezet om andere kinderen te beschermen. Voor de pester moet dan direct hulpverlening worden ingeschakeld.

Schakelklassen
Kinderen in de leeftijd van 6 jaar en ouder die korter dan een jaar in Nederland zijn, gaan van maandag tot en met vrijdag naar de basisschool De Wegwijzer voor een compleet onderwijsaanbod. In verband met de mogelijke toename van kinderen uit Oost-Europa is het van belang om de huidige schakelklassen te handhaven en zo nodig uit te breiden.

Extra schoolverlof
Forza! vindt dat kinderen van ondernemers of anderen die vanwege hun werkzaamheden geen of moeilijk vakantie kunnen nemen in de grote schoolvakantie, maximaal 10 schooldagen extra vakantie mogen opnemen buiten de schoolvakanties. Voor ondernemers is het soms namelijk erg moeilijk om in de schoolvakanties op vakantie te kunnen. Voorwaarde daarbij is dat dit niet aan het begin van een schooljaar plaatsvindt.

Passend onderwijs
Forza! staat achter de principes van passend onderwijs. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past en elk kind heeft recht op dezelfde ontwikkelingskansen. Forza! vindt wel dat de aanwezigheid van een kind met een beperking of gedragsproblemen niet moet leiden tot negatieve effecten voor de ontwikkeling van andere kinderen in een klas. Passend onderwijs schiet dan zijn doel voorbij.

Jongeren en huisvesting
Forza! vindt dat jongeren makkelijker in aanmerking moeten komen voor een woning in de sociale sector. Veel jongeren zien leuke woningen aan zich voorbijgaan doordat andere kandidaten uit de regio vaak eerder in aanmerking komen voor een woning. Forza! wil meer woningen voor jongeren. Ook moeten zij hun inschrijfduur kunnen behouden als zij een van deze woningen accepteren. Hierdoor komen zij sneller in aanmerking voor een ‘gewone’ huurwoning. Dit verhoogt de doorstroming in de sociale woningenmarkt.

CULTUUR

8. Cultuur, sport en recreatie

In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!. Kennis van kunst en cultuur behoort tot de algemene ontwikkeling van de mens. Smaken verschillen en dat is voor Forza! uitgangspunt voor haar beleid.

Subsidies en cultuur
Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur geen kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van bezoekers van voorstellingen. De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol. Forza! wil dat het cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd, waarbij meer wordt uitgegaan van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid en zullen beperkt worden gegeven. Subsidie voor ons historisch erfgoed zal een constantere factor krijgen. De beheerders hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat de subsidies kunnen verminderen. Forza! is van mening dat kunst en cultuur goed samen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Forza! is voor het jaarlijks organiseren van een beurs waar bedrijfsleven en kunst- en cultuurorganisaties elkaar ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen.

Verscheidenheid en diversiteit cultureel aanbod
Forza! is voor een grotere verscheidenheid en diversiteit aan culturele mogelijkheden en zal, na beoordeling op haalbaarheid, dergelijke initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen, zowel op het gebied van theater, film, toneel, dans, muziek, moderne en oude kunsten als historisch besef. Haarlemmermeer heeft op
dit gebied nog weinig allure.

Uitgaan
Uitgaan in Haarlemmermeer moet veel aantrekkelijker worden voor inwoners. Veel inwoners gaan daarvoor naar Amsterdam of Haarlem. Het aanbod in Haarlemmermeer sluit nauwelijks aan bij behoeften van de inwoners. De jeugd heeft bijvoorbeeld behoefte aan zogenaamde harde horeca, zoals discotheken en cafés die tot laat open blijven. Ook
de sterk groeiende doelgroep 30+ wil uitgaan en daar elkaar ontmoeten. Ook zij moeten hun vertier binnen de gemeente kunnen vinden. Als het aan Forza! ligt mogen ook meer horeca-activiteiten in de dorpen en de wijken plaatsvinden.

Lokale omroep
Forza! is een voorstander van een lokale omroep die naast de verplichte subsidie van de gemeente zoveel mogelijk financieel onafhankelijk opereert. De lokale omroep moet commercieel denken en verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Onze gemeente verdient een lokale omroep die grote groepen inwoners weet te bereiken met een goede mix van amusement, informatie en uiteraard lokale politiek.

SPORT EN RECREATIE
Sport en recreatie vormen de basis van een evenwichtige maatschappij. Sporten is voor iedereen, jong en oud, gezond en sport verbroedert mensen. Rangen en standen vervallen. Iedereen in Haarlemmermeer moet kunnen sporten. De gemeente levert een bijdrage aan een vitale samenleving door optimale sportfaciliteiten en ondersteuning aan te bieden. Sport maakt mensen gezonder, actiever en meer betrokken. Forza! vindt ook dat via school genoeg aan sport gedaan moet worden door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. Sport en onderwijs gaan hand in hand. Alle scholen zouden vakdocenten moeten hebben. De gemeente heeft altijd hoge ambities op het gebied van sport en dat moet ook blijven. Forza! wil daarnaast dat de gemeente zich meer gaat inzetten om ouderen en mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

Bewegen
Inwoners van Haarlemmermeer sporten relatief veel, maar bewegen te weinig. Forza! is daarom een voorstander van het voortzetten van de programmalijn ‘Sport en bewegen in de openbare en fysieke ruimte’. In deze programmalijn zet de gemeente zich in om de niet-gebonden sporten (zoals hardlopen, skaten fietsen en roeien) te faciliteren en promoten. Deze sporten passen bij de huidige behoeften, waarbij men zelf wil beslissen waar en wanneer men sport en beweegt.

Topsport
Forza! is er geen voorstander van subsidiering van topsport door de gemeente. Topsport binnen onze gemeentegrenzen is uitstekend, maar dan middels sponsoring vanuit het bedrijfsleven. De gemeente beperkt zich tot de breedte- en amateursport.

In de wijken
Sportfaciliteiten dienen zoveel mogelijk in de wijken te blijven. In de wijken moeten zelfs meer sport- en
trapveldjes komen.

Sportaccommodaties
Sportaccommodaties dienen zoveel mogelijk te voorzien in de wensen en behoeften van het groeiend aantal inwoners. De binnen- en buitenaccommodaties dienen zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt te worden. Gymzalen zullen zoveel mogelijk omgebouwd worden tot sportzalen.

Combifunctionarissen
De gemeente ziet erop toe dat de combinatiefunctionarissen nauw samenwerken met de scholen. Het is aan de gemeente en betrokken partijen om op lokaal niveau de combinatiefunctie op (langere) termijn succesvol te laten zijn. Forza! vindt dat de combifunctionaris ingezet moet worden om de samenwerking tussen de verschillende sectoren/werkvelden tot stand te brengen.

Sport voor iedereen
Forza! wil dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met weinig financiële draagkracht de kans krijgen om te sporten. De gemeente moet daarom aangesloten blijven bij het Jeugdsportfonds, dat voor deze doelgroep de contributie en benodigde sportattributen betaalt. Ook moeten gezinnen
vanuit de bijzondere bijstand ondersteund blijven met een bijdrage voor
sportkleding en schoolzwemmen.

Zwembad Het Spectrum
Forza! vindt dat er voldoende bestaansmogelijkheden zijn voor zwembad het Spectrum. Dit zwembad moet open blijven.

Recreatiegebieden
Forza! is van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in de bestaande recreatiegebieden. De kwaliteitsbeleving van de recreatiegebieden moet leidend zijn en niet het aantal m² recreatiegroen per inwoner. Forza! mist de “funfactor” in deze gebieden. De gemeente moet ondernemers stimuleren activiteiten te starten in onze recreatiegebieden. Met name de Groene Weelde kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken.

9. Mobiliteit
De bereikbaarheid van Haarlemmermeer is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van Schiphol en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente. Forza! wil dat er een duidelijke visie komt ten aanzien van de bereikbaarheid van de gemeente en bereikbaarheid in de gemeente. Het deltaplan bereikbaarheid geeft onvoldoende invulling hieraan. Een aantal kernwaarden zijn voor een dergelijke visie onontbeerlijk. Automobilisten moeten zo min mogelijk kilometers rijden met zo min mogelijk opstoppingen om op hun bestemming te komen. Dit is gunstig voor zowel het milieu als de automobilist. Daarnaast moeten alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers moeten snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Forza! vindt ook dat de infrastructuur op orde moet zijn voordat er in een bepaald gebied woningen gebouwd worden.

Voor Forza! is het daarom belangrijk dat de winkels, openbare gebouwen, kantoren en parkeergarages goed bereikbaar zijn en dat automobilisten zo min mogelijk kilometers moeten rijden. Bussluizen dienen te worden vervangen door (veilige) verkeersremmende maatregelen.

Verkeerslichten en bebording
Forza! vindt dat verkeerslichten zoveel als mogelijk vervangen moeten worden door rotondes. Om de doorstroming in de gehele gemeente Haarlemmermeer te bevorderen wil Forza! daarnaast de verkeerslichten in de nachtelijke uren uitzetten op plekken waar de verkeersveiligheid hierdoor niet in het geding komt. Om de doorstroming verder te bevorderen wil Forza! ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van zogenaamde groene golven. Ook moet het woud
aan borden en aanwijzingen langs de wegen gekapt worden. Alleen werkelijk noodzakelijke borden en verkeerstekens blijven bestaan.

Meer parkeerplaatsen
Forza! vindt dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn in bijvoorbeeld winkel- en woongebieden. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met de realiteit in Haarlemmermeer: 2 parkeerplaatsen per woning. In de wijken waar dit nu niet het geval is, moeten indien mogelijk extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. De auto is een vervoersmiddel en geen betaalmiddel. Parkeergeld is dus maximaal kostendekkend en wordt niet verhoogd. De invoering moet worden beperkt. Forza! is voorstander van alleen blauwe zones en vergunningen voor het reguleren van parkeren. Inwoners krijgen gratis vergunningen en bezoekerspassen.

Verkeersveiligheid
Forza! vindt dat de gemeente moet streven naar een verkeersveilige leefomgeving voor haar inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Met name rondom plekken waar veel voetgangersverkeer is, moet de situatie verkeersveilig zijn. Belangrijk is om gebruikers en omwonenden hier actief bij te betrekken.
Gevaarlijke kruispunten dienen als eerste te worden aangepakt. Verkeerscontroles door de politie moeten zo veel mogelijk met staandehouding van de overtreder plaatsvinden. Zo worden zij gewezen op de reden van controle en wat zij fout deden.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer kan een goed alternatief zijn voor de auto. Forza! wil dat de gemeente haar inwoners goed openbaar vervoer aanbiedt. De rendabiliteit van een buslijn moet niet het doorslaggevende argument zijn. Herstructurering van het openbaar-vervoersaanbod voor onder andere Zwanenburg, Halfweg en Rijsenhout met het centrum van Hoofddorp is van belang. Forza! is voor een snelle lightrail/tram- of Rnet- verbinding met Schiphol –Zwanenburg- Badhoevedorp en Amsterdam.

Bushaltes
Forza! vindt dat binnen een straal van 250 meter van een verzorgingstehuis of een seniorenflat een bushalte
moet zijn. Voor deze doelgroep moet de drempel laag zijn om met het openbaar vervoer te reizen.

10. Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving
Bestemmingsplannen
Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een ZZP’er van zijn garage geen kantoor mag maken omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet.

Westflank
Forza! is er voorstander van om in het gebied ten westen van Hoofddorp en Nieuw- Vennep op een vernieuwende manier wonen, water, groen en recreatie met elkaar te verbinden. Het project Westflank zal zo snel mogelijk nieuw leven moeten worden ingeblazen.

Kantoorgebouwen
Langdurig leegstaande kantoorgebouwen moeten geschikt gemaakt worden voor kortdurende huisvesting
van jongeren of mensen in nood.

Bedrijventerreinen
Forza! vindt dat investeerders gezocht moeten worden die mee willen helpen de bedrijfsterreinen in de gemeente te revitaliseren. Forza! vindt dit een medeverantwoordelijkheid van de gebruikers. De infrastructuur is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Waterberging en watersport
Gezien de noodzaak tot waterberging in de gemeente is Forza! er voorstander van om dit te verenigen met recreatief gebruik, zodat ook de watersport in (met name het zuidelijk deel van) de gemeente bevorderd kan worden.

Groenvoorziening
Een groene en natuurlijke omgeving is van groot belang voor kwalitatief goed wonen. In kernen en wijken dienen meer plekken voor groen te komen, zogenaamde stadsparken. Niet alles volbouwen, maar meer ruimte laten voor recreërende inwoners.

Welstandscommissie
Forza! vindt dat de welstandscommissie afgeschaft kan worden.

Openbare ruimte
Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente Haarlemmermeer draagt bij aan een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil Forza! de openbare ruimte zo groen en ecologisch verantwoord mogelijk inrichten.

Park21 en de agrarische sector
Forza! is een grote voorstander van de komst van Park21. Voorwaarde is wel dat er waterrecreatie komt en er voldoende financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie worden gegenereerd.
De ontwikkeling van een groot recreatief gebied met de huidige gefaseerde aanpak is niet op korte termijn realiseerbaar. Forza! pleit voor een deelstructuurvisie van Park21 als één geheel met een visie en een uitzicht tot realisatie binnen 5 tot 7 jaar. In deze visie komen duidelijk de noodzaak en de kosten/batenanalyse naar voren. Dit is noodzakelijk om het gebied serieus te ontwikkelen en de agrarische ondernemers duidelijkheid te geven voor de toekomst.

Pim Fortuynplein
Forza! vindt dat er in de gemeente een plein vernoemd moet worden naar Pim Fortuyn. De moord op de politicus Pim Fortuyn was een aanslag op de democratische rechtstaat. Daarnaast was Pim Fortuyn een strijder voor de kernwaarden van onze samenleving.

Calatravabruggen
De drie Calatravabruggen hebben de inwoners veel meer geld gekost dan ooit bedoeld. De komende jaren zal het onderhoud nogmaals vele miljoenen euro’s gaan kosten. Forza! wil daarom zo snel mogelijk van de Calatravabruggen af en gewone bruggen bouwen die passen in de omgeving en veel minder aan onderhoud kosten.

11. Wonen
Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel. Dat geldt niet alleen voor de woning en de directe omgeving, maar ook voor het leefklimaat en de sfeer in de gemeente. Forza! wil dat mensen met plezier in Haarlemmermeer wonen en dat zij in een schone en veilige omgeving kunnen wonen en werken, naar school gaan en recreëren.

Woningbouw
Forza! vindt dat de gemeente moet toezien op het afstemmen van de bouw van woningen op de doelgroepen van morgen. Dat zijn vooral jongeren, alleenstaanden en senioren die met het oog op de toekomst in de buurt van goede voorzieningen willen en moeten wonen. Zogenaamde levensloopwoningen zijn hier een goed voorbeeld van.

Erfpacht
Forza! wil de aankoop van een huis (met name voor starters) stimuleren door lagere grondprijzen. Ook het inzetten van het middel erfpacht kan leiden tot lagere investeringen bij de aankoop van een huis.

Bouw in de kleine dorpen
Om de kleine dorpen te kunnen behouden en te voorkomen dat de dorpen een eenzijdige inwonerssamenstelling gaan krijgen, is Forza! er voorstander van om binnen de mogelijkheden extra huizen te bouwen.

Verkoop huurwoningen
Forza! wil dat zolang er geen nieuwe huurwoningen worden bijgebouwd, Ymere meteen stopt met het verkopen van huurwoningen.

Voorrangs- en voorkeursbeleid
Forza! wil zo snel mogelijk een evaluatie van het voorrangsbeleid. Een gezin met kinderen dat een koophuis moet verlaten, moet te allen tijde met spoed in aanmerking komen voor een huurwoning. In Haarlemmermeer mogen gezinnen met kinderen niet op straat terechtkomen. De gemeente moet met de woningcorporatie hierover afspraken maken.

Woonruimteverdeling
Forza! vindt dat inwoners sneller aan een sociale huurwoning moeten kunnen komen dan nu het geval is. Daarom moeten meer woningen beschikbaar worden gesteld aan onze eigen inwoners en minder woningen voor woningzoekenden uit andere gemeenten. Dit kan door de beleidsvrije ruimte van de gemeente om eigen beleid (voorrang te verlenen aan specifieke groepen) te voeren, te verhogen van 30% naar minimaal 50%. Forza! vindt ook dat vertrekkende partners bij een scheiding en gezinnen die gedwongen hun koopwoning moeten verlaten, voorrang moeten krijgen voor een sociale huurwoning. Met name in de kleine kernen moet de voorraad sociale huurwoningen voldoen aan de lokale vraag. Bij Forza! staan de belangen van de eigen inwoners centraal. Forza! wil daarnaast gezinnen en/of inwoners uit Amsterdam of Haarlem die vanwege de confrontatie met overlast, geweld en/of criminaliteit hun stad moeten ontvluchten, voorrang geven op een sociale huurwoning in Haarlemmermeer.

Alleenstaandenpension
Forza! wil dat het voor de vertrekkende ouder bij een scheiding makkelijker wordt om, al dan niet tijdelijk, nieuwe woonruimte te verkrijgen. Hiermee willen wij voorkomen dat ouders in vechtscheidingen terechtkomen en dat kinderen daar de dupe van worden. Forza! pleit daarbij voor de mogelijkheid van een speciale voorziening.

EHBO en AED

12. Volksgezondheid en milieu

Forza! wil in het kader van gezondheidsbevordering dat het aantal inwoners met een EHBO-diploma met reanimatie en AED aanzienlijk wordt verhoogd. Ook alle basisscholen in de gemeente moeten een cursus jeugd-EHBO in hun lesprogramma opnemen. Op alle publieke plekken en in alle publieke gebouwen moeten AED’s voorhanden zijn. De gemeente zal voor de aanschaf subsidies verlenen .

Obesitas
In onze gemeente zijn veel kinderen te dik en dit kan op den duur leiden tot gezondheidsproblemen. Forza! vindt dit een groot probleem. Forza! is daarom een voorstander van meer campagne voor gezond eten en meer te bewegen.

Vuurwerkbrillen
Forza! is een voorstander van het gratis ter beschikking stellen van vuurwerkbrillen door ondernemers die
vuurwerk verkopen.

Milieu
Forza! vindt bescherming en verbetering van het milieu belangrijk. We moeten zuinig omgaan met wat we hebben. Forza! streeft naar een duurzame samenleving voor onszelf en
voor toekomstige generaties. Voor Forza! is daarbij het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ het uitgangspunt.

Duurzaamheid
Forza! ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling, innovatie en het verhogen van economisch rendement. Forza! wil duurzaamheid stimuleren. Niet door subsidies, maar door minder regels en eenvoudigere procedures. Onrendabele milieu-hypes en luchtballonnen steunen wij niet. Het resultaat moet meetbaar en effectief zijn.

Forza! vindt dat vestiging van bedrijven die duurzaamheids-bevorderende producten en diensten leveren, binnen de gemeentegrenzen gestimuleerd moet worden. De gemeente verduurzaamt haar eigen bedrijfsvoering en huisvesting ook zoveel mogelijk op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. Forza! vindt ook dat de gemeente geen bankier is. Het is dan ook niet haar taak is om leningen te verstrekken aan inwoners en bedrijven voor duurzaamheidsmaatregelen.
Voor Forza! geldt overigens dat bij overtreding van milieuregels altijd de regel geldt dat de vervuiler betaalt.

Duurzame projecten
Forza! is geen voorstander van gemeenteparticipatie in duurzame projecten, zoals het Duurzaam Bedrijf. De risico’s daarvan zijn groot, terwijl de gemeente hierover weinig expertise in huis heeft. Ook dit is geen kerntaak van de gemeente. De gemeente is immers geen ondernemer en moet de markt haar werk laten doen en deze niet verstoren. Haarlemmermeer zal daarom niet meer deelnemen aan het Duurzaam Bedrijf.

De gemeente als voorbeeldfunctie
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zij stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke projecten en zal haar gebouwen en voertuigen zo veel mogelijk voorzien van de nieuwste energiebesparende en milieuvriendelijke technieken. De gemeente Haarlemmermeer moet nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing stimuleren. De grootste bijdrage aan verbeteren van het milieu vormen zuinigheid met energie en het treffen van maatregelen die helpen energie te besparen en verlies tegen te gaan. De gemeente dient daarin een activerende en stimulerende rol te spelen.

Windturbines
Windturbines draaien op subsidie en vervuilen het landschap. Het is bewezen dat ze onvoldoende bijdragen aan de oplossing van het energievraagstuk. Niet voor niets heeft het Centraal Plan Bureau in juni 2013 in een rapport de regering geadviseerd de bouw van windturbines op het land ten minste 5 jaar uit te stellen. Forza! is tegen nieuwe windturbines in onze gemeente.