Economische zaken en lastenverlichting

Economische zaken en lastenverlichting
Forza! heeft een Deltaplan Economie ontwikkeld, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren (zie bijlage). Het bedrijfsleven en onze ondernemers vervullen daarin een sleutelrol. De gemeente kan als initiator belangrijke voorwaarden scheppen en faciliteren. Door verstandige opdrachten naar voren te halen kan de gemeente de economie een “boost” geven.

Forza! heeft een warm hart voor alle ondernemers. Zij vormen de motor van de economie en de werkgelegenheid in de gemeente.

Meer ruimte voor ondernemers
Kleine en middelgrote bedrijven vormen, naast Schiphol, de ruggengraat van de Haarlemmer- meerse economie. Zij zorgen immers voor banen
en een levendige gemeente. Forza! wil zelfstandigen meer ruimte
geven hun bedrijf te laten bloeien. In 2014 wordt het tarief over het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijfspanden met dertig procent verlaagd. Forza! wil deze verlaging permanent maken.

Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers
De nieuwe Aanbestedingswet geeft kleine en middelgrote bedrijven makkelijker toegang tot de gemeentelijke aanbestedingen. Forza! juicht dit toe en wil dat gemeentelijke inkopers goed worden getraind in het toepassen van deze nieuwe regels. Aanbestedingsprocedures moeten eenvoudig zijn. De gemeente maakt het ondernemers makkelijk, brengt hen op de hoogte en helpt hen wegwijs te worden in de gemeentelijke regelgeving. Forza! wil daarom dat de wethouder economie jaarlijks met ondernemersverenigingen bespreekt hoe de dienstverlening verder kan worden verbeterd.

Zzp
Forza! wil dat de gemeente voor het groeiend aantal zzp’ers naar behoefte goede werk- en ontmoetingsmogelijkheden stimuleert. Flexibele kinderopvangmogelijkheden verdienen hierbij uiteraard ook aandacht.

Starters
Startende ondernemers zullen alle ruimte, medewerking en begeleiding aangeboden moeten krijgen.

Bureaucratie en regeldruk
Forza! wil dat vergunningen, waar mogelijk, afgeschaft, samengevoegd of vervangen worden door een meldingsplicht of algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen wordt zo veel mogelijk verlengd. Elke vier jaar moeten de gemeentelijke regels geschoond worden om overbodige, tegenstrijdige, niet handhaafbare en onnodige regels te schrappen. Forza! vindt dat overbodige bureaucratie, zoals te gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage en niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers belemmert. Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft, bij wijze van serviceverlening, niet meer ingeleverd te worden.

Lokale aanbestedingen
Forza! vindt dat de gemeente het bedrijfsleven proactief en eerder moet betrekken bij haar aanbesteding- procedures. Bij gelijkwaardige offertes zal de gemeente kiezen voor een bedrijf uit de eigen gemeente.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Forza! stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemers die bij hun omgeving betrokken zijn. Zoals het sponsoren van evenementen, aanbieden van stageplekken en het belangeloos beschikbaar stellen van mensen of goederen voor goede doelen. Bij lokale aanbestedingen kan het feit dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, een voordeel zijn.

Wijken en kernen
Forza! is voorstander van een mix van wonen en detailhandel in de wijken. Dit maakt wijken levendiger en houdt en krijgt het voorzieningenniveau op peil. De gemeente kan door een goed bestemmings- en vestigingsbeleid ondernemers stimuleren zich te vestigen in de wijken
en kernen.

Winkelcentra
Forza! vindt dat alle winkelcentra een grote diversiteit aan winkels moeten kennen. Ondanks dat winkelcentra particulier bezit zijn, vindt Forza! dat veel winkelcentra een opknapbeurt nodig hebben. De gemeente moet in overleg met de eigenaren van het winkelcentrum een plan ontwikkelen voor zowel de binnen- als de buitenkant van het betreffende centrum.
Te denken valt daarbij aan de infrastructuur, die wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Veiligheid bedrijventerreinen
Forza! wil daar waar mogelijk meer cameratoezicht ter bevordering van de veiligheid. Forza! is er voorstander van om samen met de gebruikers van bedrijventerreinen en beveiligingsbedrijven een plan te ontwikkelen om de veiligheid te bevorderen. Forza! bepleit hier publieke (politie) en private samenwerking.

Agrarische sector
Van oudsher maakt de agrarische sector deel uit van onze gemeente. De agrarische sector dient, zolang het economisch rendabel is, behouden te blijven voor onze gemeente. Deze sector houdt de balans tussen verstedelijking en groen in evenwicht. Forza! pleit echter voor meer innovatie binnen de agrarische sector.

Schiphol
Schiphol zorgt voor werkgelegenheid voor veel mensen uit Haarlemmermeer. Door de crisis is er minder werk op Schiphol en hierdoor zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Forza! vindt enerzijds dat de economische groei van Schiphol gestimuleerd dient te worden. Anderzijds moet het streven zijn om minder afhankelijk te worden van Schiphol en de diversiteit van de ondernemers binnen de gemeente Haarlemmermeer te bevorderen.

Deltaplan Economie
Forza! is voorstander van een actieve lokale economische politiek. De uitgangspunten daarvoor heeft Forza! in kaart gebracht in haar „Deltaplan Economie”. Dit plan maakt daarom integraal deel uit van dit verkiezingsprogramma.

Lastenverlichting
Forza! vindt dat de gemeente een sober en gedegen financieel beleid moet voeren. Met name in deze tijd van crisis is het van groot belang onze inwoners en onze ondernemers meer financiële ruimte en armslag te geven door gemeentelijke belastingen te verlagen of af te schaffen. De uitgaven van de gemeente moeten omlaag en bezuinigingen mogen niet op de inwoners worden afgewenteld. De gemeente moet eerst en vooral zelf de broekriem aanhalen.

Financiële transparantie
Voor inwoners moet zichtbaar zijn waaraan de gemeente haar geld uitgeeft (bijvoorbeeld via de gemeentelijke website).

OZB
De onroerendezaakbelasting (OZB) moet de komende jaren worden verlaagd, met name voor niet-woningen, zoals winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen, die relatief zwaar aangeslagen worden voor de OZB. De waarde van het onroerend goed daalt al sinds eind 2008 en de OZB blijft desondanks stijgen. Forza! vindt dat dat niet kan.

Hondenbelasting
Forza! heeft zich altijd verzet tegen de hondenbelasting. Met deze belasting worden hondenbezitters gediscrimineerd, want katten-, paarden- of geitenbelasting bestaat niet. De hondenbelasting is geldklopperij, die geen positieve invloed heeft op het gedrag van hondenbezitters. Geen nut en noodzaak en dus afschaffen.

Precariobelasting
Forza! heeft het voor elkaar gekregen dat het huidige college van VVD-PvdA-CDA-D66 het heffen van precariobelasting op waterleidingen niet heeft doorgezet. Het heffen van precariobelasting kost ieder huishouden minstens € 50,– per jaar extra. Forza! blijft tegen precariobelasting op eerste levensbehoeften als drinkwater.

Subsidies
Forza! wil fors snijden in het grote aantal subsidies. Enerzijds haalt de gemeente via belastingen geld weg bij alle inwoners en anderzijds geeft de gemeente dat via subsidies aan een klein deel van de inwoners terug.
Velen betalen voor de hobby’s van een enkeling. Door het subsidiebudget sterk terug te brengen kan men de belastingen verlagen en komen tot de noodzakelijke lastenverlichting.

Leges gastouderonderzoeken
Forza! zal het heffen van leges voor gastouderonderzoeken stoppen. De gemeente krijgt geld van het rijk om kinderopvang in de gemeente te organiseren. Forza! vindt het daarom niet eerlijk dat gastouders moeten betalen voor de verplichte gastouderonderzoeken. Forza! juicht de komst van gastouders, als goedkoop alternatief voor de dure kinderopvang, toe.