Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie

In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!. Kennis van kunst en cultuur behoort tot de algemene ontwikkeling van de mens. Smaken verschillen en dat is voor Forza! uitgangspunt voor haar beleid.

Subsidies en cultuur
Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur geen kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van bezoekers van voorstellingen. De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol. Forza! wil dat het cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd, waarbij meer wordt uitgegaan van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid en zullen beperkt worden gegeven. Subsidie voor ons historisch erfgoed zal een constantere factor krijgen. De beheerders hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat de subsidies kunnen verminderen. Forza! is van mening dat kunst en cultuur goed samen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Forza! is voor het jaarlijks organiseren van een beurs waar bedrijfsleven en kunst- en cultuurorganisaties elkaar ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen.

Verscheidenheid en diversiteit cultureel aanbod
Forza! is voor een grotere verscheidenheid en diversiteit aan culturele mogelijkheden en zal, na beoordeling op haalbaarheid, dergelijke initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen, zowel op het gebied van theater, film, toneel, dans, muziek, moderne en oude kunsten als historisch besef. Haarlemmermeer heeft op
dit gebied nog weinig allure.

Uitgaan
Uitgaan in Haarlemmermeer moet veel aantrekkelijker worden voor inwoners. Veel inwoners gaan daarvoor naar Amsterdam of Haarlem. Het aanbod in Haarlemmermeer sluit nauwelijks aan bij behoeften van de inwoners. De jeugd heeft bijvoorbeeld behoefte aan zogenaamde harde horeca, zoals discotheken en cafés die tot laat open blijven. Ook
de sterk groeiende doelgroep 30+ wil uitgaan en daar elkaar ontmoeten. Ook zij moeten hun vertier binnen de gemeente kunnen vinden. Als het aan Forza! ligt mogen ook meer horeca-activiteiten in de dorpen en de wijken plaatsvinden.

Lokale omroep
Forza! is een voorstander van een lokale omroep die naast de verplichte subsidie van de gemeente zoveel mogelijk financieel onafhankelijk opereert. De lokale omroep moet commercieel denken en verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Onze gemeente verdient een lokale omroep die grote groepen inwoners weet te bereiken met een goede mix van amusement, informatie en uiteraard lokale politiek.

SPORT EN RECREATIE
Sport en recreatie vormen de basis van een evenwichtige maatschappij. Sporten is voor iedereen, jong en oud, gezond en sport verbroedert mensen. Rangen en standen vervallen. Iedereen in Haarlemmermeer moet kunnen sporten. De gemeente levert een bijdrage aan een vitale samenleving door optimale sportfaciliteiten en ondersteuning aan te bieden. Sport maakt mensen gezonder, actiever en meer betrokken. Forza! vindt ook dat via school genoeg aan sport gedaan moet worden door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. Sport en onderwijs gaan hand in hand. Alle scholen zouden vakdocenten moeten hebben. De gemeente heeft altijd hoge ambities op het gebied van sport en dat moet ook blijven. Forza! wil daarnaast dat de gemeente zich meer gaat inzetten om ouderen en mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

Bewegen
Inwoners van Haarlemmermeer sporten relatief veel, maar bewegen te weinig. Forza! is daarom een voorstander van het voortzetten van de programmalijn ‘Sport en bewegen in de openbare en fysieke ruimte’. In deze programmalijn zet de gemeente zich in om de niet-gebonden sporten (zoals hardlopen, skaten fietsen en roeien) te faciliteren en promoten. Deze sporten passen bij de huidige behoeften, waarbij men zelf wil beslissen waar en wanneer men sport en beweegt.

Topsport
Forza! is er geen voorstander van subsidiering van topsport door de gemeente. Topsport binnen onze gemeentegrenzen is uitstekend, maar dan middels sponsoring vanuit het bedrijfsleven. De gemeente beperkt zich tot de breedte- en amateursport.

In de wijken
Sportfaciliteiten dienen zoveel mogelijk in de wijken te blijven. In de wijken moeten zelfs meer sport- en
trapveldjes komen.

Sportaccommodaties
Sportaccommodaties dienen zoveel mogelijk te voorzien in de wensen en behoeften van het groeiend aantal inwoners. De binnen- en buitenaccommodaties dienen zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt te worden. Gymzalen zullen zoveel mogelijk omgebouwd worden tot sportzalen.

Combifunctionarissen
De gemeente ziet erop toe dat de combinatiefunctionarissen nauw samenwerken met de scholen. Het is aan de gemeente en betrokken partijen om op lokaal niveau de combinatiefunctie op (langere) termijn succesvol te laten zijn. Forza! vindt dat de combifunctionaris ingezet moet worden om de samenwerking tussen de verschillende sectoren/werkvelden tot stand te brengen.

Sport voor iedereen
Forza! wil dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met weinig financiële draagkracht de kans krijgen om te sporten. De gemeente moet daarom aangesloten blijven bij het Jeugdsportfonds, dat voor deze doelgroep de contributie en benodigde sportattributen betaalt. Ook moeten gezinnen
vanuit de bijzondere bijstand ondersteund blijven met een bijdrage voor
sportkleding en schoolzwemmen.

Zwembad Het Spectrum
Forza! vindt dat er voldoende bestaansmogelijkheden zijn voor zwembad het Spectrum. Dit zwembad moet open blijven.

Recreatiegebieden
Forza! is van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in de bestaande recreatiegebieden. De kwaliteitsbeleving van de recreatiegebieden moet leidend zijn en niet het aantal m² recreatiegroen per inwoner. Forza! mist de “funfactor” in deze gebieden. De gemeente moet ondernemers stimuleren activiteiten te starten in onze recreatiegebieden. Met name de Groene Weelde kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken.