Bestuur, samenleving en publiekscontact

Bestuur, samenleving en publiekscontact
De samenleving in Haarlemmermeer is constant in beweging. De onstuimige groei van de laatste twintig jaar, een razendsnelle ontwikkeling van de economie en technologie, natuur en milieu vragen extra zorg. De ontwikkeling van Schiphol en nieuwe generaties mensen hebben ieder hun eigen wensen en problemen. De mensen worden echter ook steeds mondiger. Een zodanig beweeglijke samenleving goed besturen, stelt nogal wat eisen aan een gemeentebestuur en aan zijn ambtenaren. Zij moeten zich mee-ontwikkelen met de samenleving. Het uitgangspunt van Forza! is dan ook: wat de Haarlemmermeerders zelf kunnen, moeten ze ook zoveel mogelijk zelf doen.

Kerntaken
Bovenstaande betekent een herbezinning op de rol van de gemeentelijke overheid en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.
Forza! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden. Forza! vindt dat kwaliteit
boven kwantiteit gaat en dat niet alle (niet verplichte) voorzieningen, vanzelfsprekend overeind moeten blijven. De belangrijkste kerntaken van de gemeente zijn o.a. het handhaven van de rechtsorde, zorg voor mensen die aangewezen zijn op verschillende vormen van hulp- en dienstverlening en zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen en kernen, het volkshuisvestingsbeleid, het realiseren van bouwlocaties en het beheer van de openbare ruimte, onderwijs, fysieke infrastructuur etc. Tolerantie, openheid, integriteit en servicebereidheid staan bij Forza! hoog in het vaandel. Dit betekent herbezinning op de kerntaken en prioriteren van het betrekken van inwoners.
Het onderhouden van stedenbanden is dus geen kerntaak van de gemeente!

Servicebereidheid
De gemeente is een dienstverleningsorganisatie voor haar inwoners.
De openingstijden van het raadhuis dienen daarom te worden verruimd.

Aanvragen en verzoeken
Op een aanvraag voor een vergunning of een verzoek dient snel een besluit te komen. Binnen een week en bij omvangrijke verzoeken binnen twee tot vier weken dient de aanvrager duidelijkheid te hebben.

Gemeentelijke ombudsman
Om klachten van inwoners over de lokale overheid beter te kunnen structureren, pleit Forza! voor een lokale ombudsman, die net als de landelijke ombudsman, onafhankelijk onderzoek doet naar een klacht van een inwoner en die ook ongevraagd onderzoek kan instellen.

Actief burgerschap
Forza! wil stimuleren dat inwoners zoveel mogelijk maatschappelijk participeren en dat inwoners zich weer beschikbaar stellen voor onder andere besturen van sportverenigingen, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden van scholen, wijkraden. Geef de gemeente terug aan haar inwoners.

Dorps- en wijkraden
Forza! is voor een grotere rol van de dorps- en wijkraden. De visie van Forza! is dat elk dorp of kern, maar ook iedere wijk in onze gemeente zoveel mogelijk zijn eigen identiteit behoudt. Forza! wil de inwoners meer betrekken bij de lokale politiek. Hiervoor ligt een belangrijke taak bij de dorps- en wijkraden. Forza! vindt dat op een aantal terreinen (bijvoorbeeld groen- of parkeerbeheer) de dorps- en wijkraden een adviesrecht moeten hebben, zoals we dat ook binnen de wet op de ondernemingsraden kennen.

Raadssessies op locatie
Forza! is een groot voorstander van het houden van raadssessies op locatie in de grotere woonkernen. De inwoners worden zo meer bij de politiek betrokken en het past binnen het beleid om als openbaar bestuur meer zichtbaar te zijn.

Burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen
Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza! er voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Inwoners moeten het recht hebben om voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten.

Gekozen burgemeester
Forza! is voor de gekozen burgemeester.

Nieuw raadhuis
Forza! is tegen de komst van een nieuwe raadhuis. Het huidige raadhuis kan nog een aantal jaren mee.

Beleidsnota’s en regelgeving
Forza! wenst geen dikke beleidsnota’s. Bij behoefte aan een beleidsnota worden eerst op één A4’tje de doelstelling en het kader in helder Nederlands aan de Raad voorgelegd, voordat een nota wordt geschreven. Forza! wil daarnaast de lokale regelgeving en regeldruk en lokale lasten tot een minimum beperken.

Geheime of vertrouwelijke vergaderingen en raadstukken.
Forza! vindt dat het aantal geheime en of vertrouwelijke vergaderingen tot het absolute minimum beperkt
moet blijven. Openheid en transparantie bij het lokaal bestuur staan voorop.

Bestuurlijke integriteit
Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is Forza! van mening dat leden van het gemeentebestuur geen arbeidsrechtelijke banden mogen hebben met organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ook vindt Forza! dat zij geen zitting moeten nemen in het bestuur van subsidieafhankelijke organisaties. Daarnaast is het volgens Forza! ongewenst en ongepast wanneer (kandidaat)raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaken van een stembureau in de eigen gemeente.

Scheiding kerk en staat
Geloof en levensovertuiging behoren tot het privédomein van de inwoners en behoren op geen enkele wijze de politieke besluitvorming of het openbaar bestuur te beïnvloeden. Voor godsdiensten of geloofsrichtingen die bevolkingsgroepen achterstellen, discrimineren of daartoe aanzetten, is geen plaats in Haarlemmermeer.

Onafhankelijke overheid
De vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving waar veel waarde aan gehecht moet worden. Forza! vindt echter ook dat de inwoner het recht heeft om gevrijwaard te blijven van de godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn gemeenteambtenaar of de onderwijzer van zijn kinderen. Forza! is niet tegen het dragen van religieuze uitingen, maar is wel van mening dat het zichtbaar dragen van religieuze uitingen bij een ambtenaar in functie, zoals een hoofddoek, in strijd is met het recht van de inwoner op een onafhankelijke ambtenaar.