Bericht inzake coalitievorming in Velsen

10 mei 2018,

Tijdens de openbare raadsvergadering van 26 april jongstleden heeft de informateur van Velsen Lokaal antwoorden gegeven op de gestelde vragen van D66 Velsen, CDA Velsen, Christen Unie en Forza! IJmond. De gestelde vragen hadden betrekking op een ingediend amendement op het raadsvoorstel van Velsen Lokaal betreffende de route om tot een coalitieakkoord te komen of een raadsakkoord. In het kort betekende dit voorstel dat er een coalitie gevormd zou worden door een vijftal college partijen. Deze partijen, zo bleek in de vergadering, hadden een spreekwoordelijke klik of een goed gevoel waarbij de overeenstemming van deze partijen op partijprogramma niet kon worden verteld.
De “klik” was er of een “goed gevoel”

De partijen van D66 Velsen, CDA Velsen, Christen Unie en Forza! IJmond hebben bij het indienen van een amendement diverse wijzigingen aangeboden op het raadsvoorstel. Wijzigingen die betrekking hebben op de inhoud van het te vormen college, de korte periode die de (in)formateur aangeeft, tijdsdruk die het nieuwe college zichzelf oplegt en het reeds aanwijzen van wethouders terwijl er geen inhoudelijk programma is, geen duidelijke overeenkomsten uitgewerkt zijn van de te vormen coalitie en het nieuwe college willens en wetens eind mei geïnstalleerd wordt. Wethouders behoren te worden gekozen door hun kennis en kunde op bepaalde portefeuilles en niet te worden genoemd voordat er inhoudelijk een akkoord is.
De genoemde partijen hebben tegen dit voorstel gestemd en afstand gedaan om aan de “overlegtafel” aan te schuiven. Juist omdat het een proces is dat zorgvuldig hoort te gaan en niet gestuurd wordt door een deadline.

Daags erna (30 april) is er correspondentie geweest vanuit de informateur van Velsen Lokaal waarin men het genomen raadsbesluit wil aanpassen of veranderen, afdoende met een email waarbij het gevraagde akkoord is als de raad geen bezwaar maakt.
Forza! IJmond en de fracties van D66 Velsen, CDA Velsen & Christen Unie hebben hierop gereageerd. Niet als collectief maar allen met hun eigen standpunten en argumentatie.
In de avond van 7 mei is er een email rondgezonden van de informateur waarbij deze aangeeft het genomen raadsbesluit uit te voeren. Oftewel, de wijziging die men heeft voorgesteld per email waarop constructief is geantwoord door partijen, wordt naast hen neergelegd. Dit juist terwijl de informateur zelf een wijziging heeft voorgesteld per email, wat formeel niet per mail met een akkoord kan worden afgedaan, er is juist bezwaar op gemaakt.
Een coalitieakkoord of raadsakkoord moet op inhoud worden opgesteld en niet op basis van gevoeld en een klik, daarnaast zijn er juridische bepalingen over raadsbesluiten en hoe deze moeten worden uitgevoerd of kunnen worden gewijzigd.

Velsen Lokaal en Forza! Ijmond hecht aan transparantie en duidelijkheid. Gezien het bovenstaande is Forza! van mening dat de inwoners van Velsen niet op de hoogte zijn van de voortgang van het proces, de route die gevolgd wordt en de bezwaren die gemeld zijn.
Daarnaast staan er in het genomen raadsbesluit data genoemd welke niet worden behaald, bijeenkomst(en) die worden geannuleerd en wordt er afgeweken van het genomen besluit.
Wij wensen als collectief de formateur een goede besluitvorming toe en nemen aan dat dit op basis van gedegen inhoud gaat en niet op basis van een “klik en gevoel”

Sander Scholts
Fractievoorzitter Forza! IJmond

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *